Средната работна заплата в Пловдив е паднала за последното тримесечие, с което градът под тепетата се нарежда на шесто място в страната. Това ни нарежда дори под областите Враца и Стара Загора. По предварителни данни на Националния статистически институт в областта при наетите на работа лица също е наблюдава спад. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2022 г. е отчетена на 1 358 лв. През февруари тя е била 1 336 лв., а през март - 1 419 лева. За сравнение през първото тримесечие на 2022 г. заплатата на пловдивчанина е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1.6%, като достига 1 371 лева.

Оказва се, че най-ниски заплати взимат трудово заетите в дейностите „Образование“ - с 16.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 6.6%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 30.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - 19.2% и „Добивна промишленост“ - с 9.8%.

Ако сравняваме първите три месеца на 2021г. с тези на 2022г., виждаме, че заплатата в обществения сектор се е качила с 3.3%, а в частния сектор - с 10.4%. 

Столичани са тези, които взимат най-висока заплата. В Софийско взимат средно 2 218 лв.. За сметка на това най-ниско е заплащането в област Кърджали – 1 022 лв. За наблюдавания период средната работна заплата за страната е 1 593 лв. - с 222 лв. или 16.2% по-висока от тази за област Пловдив.

При трудовата заетост също се отчита лек спад. По предварителни данни на Националния статистически институт в областта наетите лица към края на март 2022 г. намаляват с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2021 г.. Така те достигат до 221.2 хиляди.

Спрямо края на последните три месеца на 2021 г. най-малко работиници са назначени в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ - с 13.9%, „Образование“ - с 1.6% и „Преработваща промишленост“ - с 1.4%.

Най-много са наетите работещи в облатта на - „Операции с недвижими имоти“ - с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.4% и „Добивна промишленост“ - с 8.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 7.9%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 15.2%, „Други дейности“ - с 11.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.3%.