Върховният административен съд се произнесе по казуса с фирмите „Холсим“ и „Европейски пътища“. Концесионерите обжалваха определение на съда в Пловдив, който не е уважил искането им за спиране изпълнението на заповедта за учредяване на санитарно-охранителните зони /СОЗ/ в близост до кариерите над Белащица. 

Процедурата по учредяване на СОЗ около каптираните извори „Калоян дере I” и „Калоян дере II”  бе задействана през 2022г. Смисълът бе чрез още един законов способ се забрани на фирмите да упражняват дейността си по добив на инертни материали в близост до Белащица. През ноември миналата година те обжалваха пред Административния съд заповедта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и поискаха замразяване на изпълнението ѝ. Мотивът им бе, че за тях настъпва вреда, изразена в „спиране на бизнеса им без основание“. Магистратите обаче постановиха, че не са налице законовите предпоставки за отменя заповедта, тъй като исканията на „Холсим“ и „Европейски пътища“  - „не са противопоставими на обществения интерес, свързан с изпълнението на заповедта, а именно опазване на подземните богатства-води“.

Битката между държавата и концесионерите за кариерите над Белащица продължава, готви се протест"Холсим" и "Европейски пътища" искат отмяна на учредената наскоро санитарно-охранителната зона, понеже може да попречи на бизнесите им

Концесионерите са обжалвали и това. Пред върховната инстанция те са посочили, че актът на пловдивските магистрати е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. След като са разгледали жалбата им, съдиите от ВАС застанали на същата позиция като колегите си в Пловдив.  

Дори да е налице частен интерес, то той не е съизмерим със защитимия в случая обществен интерес и на последния следва да бъде даден превес“, се посочва в решението им.

Магистратите се изтъкват, че ако концесионерите са искали заповедта на Басейнова дирекция да бъде спряна, то нормативното предписание налага те да посочат  реалната възможност за настъпване на имуществена или неимуществена вреда. 

„Твърденията на частния жалбоподател и представените писмени доказателства не представляват убедителни доказателства за настъпване на неблагоприятни имуществени последици за жалбоподателя под формата на пропуснати ползи, които да могат да бъдат квалифицирани като трудно поправима вреда“, извеждат магистратите.

Поради това те са категорични – определението на Административния съд в Пловдив следва да остане в сила. Определението на ВАС е окончателно, поради което „Холсим“ и „Европейски пътища“ остават без право на обжалване.

Тепърва се очаква съдът да разгледа и да се произнесе по това дали учредените санитарно-охранителни зони край карирерите са законни. 

При едните богатствата, при другите – праха! Бизнесът за милиони, срещу който пловдивчани въстанахаСтоитици се бориха срещу кариерите за добив край Пловдивско, държавата и институциите се включиха

ВАС отмени решение, спиращо удължаването на концесията на кариерите над БелащицаВърховните магистрати застанаха срещу ставището на колегите си от Пловдив, обявявайки се в полза на "Холсим"