През 2016г. МИГ-Община Марица стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие на територията на община Марица с осигурено финансиране за проекти на бенефициенти от три европейски фонда. Първоначално одобреният бюджет на Стратегията е в размер на 6 375 575лв., като през 2022г. е увеличен на 7 002 684лв.

Бюджетът на Стратегията на МИГ-Община Марица по линия на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 1 314 109,44лв. и е разпределен по 4 мерки за подпомагане. В периода 2018г.-2020г. екипът на МИГ проведе 7 приема по тези мерки и организира оценката на 23 получени проектни предложения като 16 от тях бяха одобрени за финансиране. Сключени бяха 13 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 11 бенефициента.

По Мярка М02. „Активно включване - младежи“ през 2018г. и 2019г. бяха финансирани 3 проекта на трима бенефициенти, които идентифицираха и активираха 43 икономически неактивни младежи до 29г. от населените места на община Марица и създадоха възможности за професионална реализация на 22-ма от тях, като закупиха подходящо оборудване за създадените работни места. Общият размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по тази мярка 204 536лв.

Мярка М03 „Добри и безопасни условия на труд“ – най-атрактивната мярка за бизнеса, финансирана от ЕСФ, осигури безвъзмездни средства в размер на 494 957лв. на седем бенефициенти. Чрез нея в 7 предприятия от територията на МИГ-Община Марица се подобриха условията на труд за работниците и служителите. Бенефициентите закупиха лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло за своите работници и служители, системи за управление на човешките ресурси, организираха обучения относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място, някои от тях придобиха стандарти за безопасни условия на труд. Повечето от предприятията осигуриха по проектите социални придобивки за работещите, като оборудваха места за отдих, хранене и почивка в предприятията.

По Мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ бяха финансирани 2 проекта, чрез които бяха включени в заетост 19 представители на уязвими групи за период от 6 месеца и 19 представители на същите групи за 12 месеца, както и бяха проведени семинари по теми, свързани със семейното планиране и отговорното родителство, повишаване на здравната култура и на културата относно разделното събиране на зелени и биоразградими отпадъци. Също така бяха проведени 27 здравни консултации за жени от уязвимите групи. Общият размер на предоставеното безвъзмездно финансиране за двата проекта е почти 300 000лв.

Целият финансов ресурс в размер на 263 598лв. по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ беше предоставен по проект „Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение от населените места на община Марица“ с бенефициент община Марица. По проекта бяха наети на трудов договор 28 сътрудници социална дейност за полагане на грижи в семейна среда за възрастни хора и деца с увреждания за период от 12 месеца. Също така беше осигурена психологическа подкрепа за участниците по проекта, като бяха проведени 114 психологически консултации. В 10 населени места от територията на община Марица бяха проведени 10 здравно-консултативни беседи с цел повишаване на здравната мотивация и здравното образование на индивидуално ниво за поемане на отговорност и инициатива за собственото здраве.

Включването на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в Стратегията на МИГ-Община Марица през настоящия програмен период и реализирането на мерките подпомогнаха процеса по подобряване достъпа до социални услуги на различни групи от населението. Бяха подпомогнати най-уязвимите групи, които получиха достъп до интегрирани услуги, свързани с преодоляването на комплексните проблеми, породени от липсата на заетост, на достъп до социални и здравни услуги и др. Бяха подпомогнати предприятията за инвестиции, насочени към подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите в тях.