Серия от възражения може да се окажат прът в колелото на поредна фирма, която иска да гради кариера в Пловдивско. Инвестиционно намерение на „Магма 2005“ за добив на строителни материали от находище край селата Дълбок извор и Поройна е под въпрос, след като срещу него са се възпротивили местната власт, граждани и международна екологична организация. Несъгласието си са изразили и от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Няколко са съображенията, с които те застават срещу реализирането на кариера в района на концесионна площ „Трите чешми", в непосредствена близост до река Мечка. Според инвестиционното предложение над 800 дка земи трябва да бъдат превърнати в работни площадки и от тях да се добиват пясък и чакъли. Видно от документацията, концесията ще се извършва на два етапа – директна продажба на добитата суровина на пътно-строителния пазар без обработка,а на по-късен етап част от баластрата ще се преработва в трошачно-сортировъчна и миячна инсталация в Първомай. Дружеството има право на 35-години дейност, през които предвижда само „локално и незначително“ въздействие върху околната среда. Според местни обаче подобна инвестиция ще окаже трайно отрицателно влияние върху крайречните местообитания, флората, фауната и ландшафта на областта.

Река Мечка, с чийто ляв бряг граничи концесионната площ, снабдява село Поройна с питейна вода чрез кладенци и сондажи. В населеното място няма изграден централен водопровод. Според населението добивна дейност сега би повторила сценария от 1993 г., когато нивото на подпочвените води е паднало заради кариера в същата концесионна площ. Тогава десетки семейства са останали без вода.

Извозването на добития материал ще става през селата Поройна и Дълбок извор, а това би довело до „нетърпим шум, запрашаване, вибрации“, както и нарушение на спокойствието на местните, казват протестиращите. „Това би причинило огромен стрес на жителите на селото, както и възможни повреди по недвижимото имущество“, допълват те.

След редица протестни писма, постъпили до РИОСВ, Басейнова дирекция е поискала допълнителна информация от инвеститора. Той обаче не е върнал отговорите в допустимия от закона срок. Поради тази причина екоинспекцията е издала решение за прекратяване на административното производство. Това обаче не означава непременно, че кариерата в Първомайско няма да изникне един ден, тъй като решението на институциите подлежи на обжалване.

Същото се отнася и за кариерата на друго дружество, която съвсем наскоро бе спряна по подобни съображения. Повече прочетете тук:

Серия от възражения спъна кариера за баластра в Първомай, планирана на метри от жилищните сградиЕкоинспекцията е прекратила производството