"Война на световете" е темата на писмения изпит по журналистика, която бе изтеглена тази сутрин в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Тази сутрин втората кандидатстудентска сесия за учебната 2015/2016 г. продължава с писмени изпити по журналистика и химия.

Изпитът по журналистика започна точно в 9.00 часа и ще продължи три астрономически часа. В 272-ра аудитория Маргарита Димова от Варна изтегли темата "Война на световете". Бяха изтеглени и още две контролни теми: "Хора и пътища" и "Паметници и памет", пише БГНЕС.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 519. Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите, пожела им успех и наесен да бъдат студенти в най-авторитетното висше училище в България. Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия, приветства младежите в обновената 272-ра аудитория на Университета и им пожела тя да им донесе много късмет на изпита.

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.

Изпитът по химия започва в 14.00 часа и е с времетраене четири астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40. Втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и две по органична химия). Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да се изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи, кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 т.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.

Още новини ТУК

TrafficNews.bg