Общо 64 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели повишиха капацитета за научноизследователска дейност. По какъв начин те успяха да обогатят своите познания и какви успехи постигнаха, ще бъде разказано на специална пресконференция в Медицински университет-Пловдив, която ще се проведе в понеделник, 22 април от 11 часа в Пета аудитория.

В Медицински университет-Пловдив беше създадена и Педагогическа академия. В нея младите изследователи - постдокторанти и млади учени, изградиха капацитет за научни изследвания и за включване в международни научни проекти. По този начин висшето учебно заведение продължи обученията за успешна научна кариера в Докторантското училище.

В Педагогическата академия се обучаваха и хабилитирани преподаватели за придобиване на знания и изграждане на умения за научно ръководство на докторанти, както и трансфер на технологии.

За постигане на значими резултати от научната дейност на младите изследователи и за придобиване на практически умения за научни изследвания, беше осигурена менторска и консултантска подкрепа от изявени чуждестранни и български учени.

Всичко това беше възможно благодарение на проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ – Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове предоставя Безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 580 053.04 лв., от които 493 045.08 лв. европейско и 87 007.96 лв. национално съфинансиране.