Министерството на културата задвижва процедурата по производство за издаването на общ административен акт за декларирането на  могилата на Малтепе с предварителна класификация като археологическа единична недвижима културна ценност с предварителна категория „Национално значение”.  Предварителното наименование на внушителния археологически обект в землището на сл. Маноле е „Подмогилно монументално зидано съоръжение”, пише PlovdivTime.bg.

Фотография: Иван Узунов

Съображенията за издаването на акта са, че : „Археологическият обект притежава висока научна и културно-историческа стойност. Пирамидалната структура на съоръжението и неговите размери излизат извън рамките на стандартната, парактерна за тракийската култура гробнична архитектура. Със своята представителност, след пълното му проучване и изясняване на характеристиката му, съоръжението би се превърнало в изключително активен акцент в културно-исторически туристически маршрут”.

В документа са предложени и режимите и териториалният обхват на обекта.  Границите на недвижимата културна ценност съвпадат с границите на поземления имот, който е общинска публична собственост – земеделска територия. Според документите начинът за трайно ползване на терена е „За археологически паметник на културата”.

Около паметника на културата са оформени две охранителни зони с режим „А” и режим „Б”.

Площта на имота извън изградения комплекс за обслужване на посетители, се определя като територия за археологическо и геофизично проучване, консервация и реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологическите структури. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждането на инфраструктура, свързвана със защитата и експонацията на археологическия обект, както и за минимално необходимо благоустройване и осигуряването на достъп на посетителите – пътеки, алеи, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни табла, пейки за почивка, изгледни площадки, кошчета за боклук.

Фотографии: Борис Ангелов

Допуска се и изграждането на нова и поддръжката на съществуваща инфраструктура като електрозахранване, водопровод канализация.

Охранителната зона с режим „А” е територия за археологическо наблюдение, археологическо и геофизическо проучване и евентуално консервация, реставрация, експониране и социализация. Не се допуска промяна на вида на териториите и начина на трайно ползване на имотите. Препоръчва се в зоната археолозите да  продължат проучванията в югозападната и източна посока. В зоната не се допупска почвена обработка.

В зоната с режим „Б” важат почти същите правила, с изключение на това, че се допуска почвена обработка до 30 см дълбочина, а всички инвестиционни инициативи трябва да се съгласуват с Министерство на културата.

Уведомлението за процедурата е поместено в сайта на МК, за да могат заинтересованите страни да участват в производството по издаване на акта.

Междувременно археолози и работници продължават да работят на терен. До края на месеца вероятно ще стигнат до основата на внушителната сграда. От снимки е видно, че иманярската дупка в стената вече е запълнена, а разкриването на обекта е много напреднало.