Строителният консорциум „Филипопол 2020”, който спечели обществената поръчка за проекта  „По крепостните стени на Филипопол”, се колебае да започна изпълнението му. Причината е, че поскъпването на цените оскъпява особено единия обект, включен в проекта – Небет тепе.

„Да, има разколебаване на избраната фирма. Проблемът е  с Небет тепе, за Източната порта няма притеснения. Смятам обаче, че всичко ще се нормализира и съвсем скоро ще започне работата”, коментира кметът Здравко Димитров.

Припомняме, че консорциум „Филипопол 2020” спечели обществената поръчка по трите обособени позиции  – „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта” на Филипопол”, „Инженеринг на обект: Археологически комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране” и „”Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе”.

Мащабният проект трябва да бъде реализиран на сумата  8 012 202, 52 лв. 6 милиона от тях  са безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 милиона съфинансиране идват от заем, който общината  изтегли. Срокът за изпълнение е 660 дни. 

Проектът се забави в процедурите за съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство, защото експертите имаха забележки по отношение на Небет тепе.  Финалът му трябва да е през 2023 г.