Учените от Медицински университет-Пловдив регистрират впечатляващ напредък в научно-изследователската дейност, който се оценява високо на национално и международно ниво. За първи  път МУ-Пловдив дели първото място с МУ-София за високи научни постижения за 2018 година. 

„Този успех е резултат от целенасочената научна политика за подкрепа на проектната дейност и насърчаване на публикационната активност на изследователския състав на висшето училище”, съобщи зам.-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност проф. д-р Мариана Мурджева.

В ежегодния конкурс за високи научни постижения миналата година бяха отличени над 15 колектива от преподаватели и докторанти с публикации в международни списания с висок импакт фактор. Водещи са колективи от Фармацевтичния  факултет, ФОЗ и Медицински факултет със статии в престижни списания. Колективи от автори на МУ-Пловдив и техни чуждестранни партньори са публикували в реномирани издания.

Безспорно признание за мястото на изследователските кадри на МУ-Пловдив на националната и международна сцена са успехите на двама млади преподаватели. Д-р Ангел Джамбов получи безапелационно първото място и голямата награда на МОН за принос в науката за млади учени  „ Питагор-2018“ . Главен асистент Яна Феодорова в колектив с учени от САЩ и Германия е първи автор на статия в най-престижното научно списание Nature.

„Осигурената от сегашното ръководство на университета възможност за кандидатстване за финансиране на научни участия и на публикации подпомага научните колективи в разпространението на резултатите и осъществяването на сътрудничество на международно ниво. Радостен е фактът, че от подкрепата се възползват много докторанти и млади учени, които издигат престижа на университета и създават конкурентна и мотивираща среда за научно развитие”, заяви зам.-ректорът по научна дейност проф. д-р Виктория Сарафян.