Експерти на РИОСВ – Пловдив са извършили извънредна проверка на централата за производство на ел. енергия от възобновяеми източници в село Труд, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД.

При обследването за разпространение на миризми от производствената дейност, в радиус от около 300 метра около централата, не е констатирано наличие на миризми. Направен е обход на площадката на централата, при който е установето, че перколатна вана не се използва и е покрита.  Зареждането на течната торова маса се извършва директно от камионите във ферментаторите, чрез тръбна връзка в изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ – Пловдив. Няма разпиляване на силаж по площадката, защото той се съхранява в две бетонови клетки, като в момента на проверката едната е била празна, а другата е наполовина пълна.

При извършения на 22 февруари обход в Труд, от западната страна на централата, по поречието на река „Пясъчник“, е констатирано наличие на струпани купове животинска торова маса и пепел.

На 23 февруари експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверка на населеното място и землището на село Труд във връзка с изпълнението на разпоредбите по Закона за управление на отпадъците. Установени са нерегламентирани замърсявания с отпадъци в източния край на село Труд, в местност Ганчовица. На отредено място за събиране на биоразградими отпадъци се констатира замърсяване със смесени битови отпадъци от опаковки – пластмасови, хартиени, стъклени, метални, както и строителни. В западния край на населеното място, в района на железопътната линия под надлеза на автомагистрала „Тракия“, също има нерегламентирано замърсяване с отпадъци по протежение на около 50 метра от двете страни на канавката на надлеза. Замърсяването е със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки.

Към момента на проверката присъстваха кметът на Труд и специалист към община „Марица“. За нарушенията РИОСВ – Пловдив ще предприеме административнонаказателни мерки по Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ – Пловдив ще продължи ефективния контрол в обекта, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, като през 2017 г.  се предвиждат планови и извънредни проверки.