От утре влиза в сила нова заповед срещу разпространението на коронавируса. Във всички болници в София са спрени плановите операции и свижданията. Причината е, че София е в т.нар. "червена зона" с висок брой заразени с коронавируса. 

Ето и пълната заповед:

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021 г., както следва:

1.1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на София-град, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

1.2. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

2. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.

3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична РЗИ.

4. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична на община – за сведение, на ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Софияград – за сведение и изпълнение.

5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор дирекция „Медицински дейности“ в Столична РЗИ.