Община Пловдив променя реда, по който се издават разрешения за удължено работно време на търговски обекти, които извършват стопанска дейност. Със заповед, издадена на 3 януари 2020 и парафирана от зам. кмета Тодор Чонов, който тогава е замествал кмета Димитров, се отменя предишния регламент и се въвежда нов. 

Според новата заповед, кметът на общината упълномощава районните кметова да да издават, отнемат и прекратяват разрешенията за удължено работно време, както и да отказват разрешителни, ако даден обект не е изпълнил всички изисквания. За да получат разрешение, собствениците на въпросните обекти - увеселителни заведения, игрални зали, бензиностанции, денонощни магазини трябва да представят следните документи- заявление по образец, становище от РЗИ за спазване на показателите за шум, с давност не повече от 30 дни, решение на общото събрание на собствениците, ако обектът е в жилищна сграда. След това документите се разглеждат от комисия в районното кметство , която проверява и дали въпросния обект има издадени наказателни постановления. При две и повече наказателни постановления разрешителното се отнема.  

На всеки три месеца районните кметове са длъжни да уведомяват писмено началника на съответното Районно управление  за  съответните издадени и отнети разрешителни. 

Основната промяна е, че при входиране на молба, собствениците на обекти вече няма да са длъжни да искат становище от съответното районно управление. 

Това от една страна е облекчение за предприемачите и вариант да се намалят корупционните практики при издаване на разрешителни.  

От друга страна обаче изключването на полицията от регламента,  може да доведе до ограничаване на мерките за сигурност, които до този момент собствениците бяха длъжни да спазват, за да получат въпросното положително становище от районното. А изискванията на Областната дирекция на полицията до този момент изобщо не бяха малко. Най- строг бе контролът в нощните клубове, където собствениците трябваше да осигурят видеонаблюдение отвън и отвътре, а също така и да гарантират охраната. Също така бе необходимо становище от пожарната, които проверяваха аварийни изходи, планове за евакуация, изрядност на пожарогасителите и прочее. Денонощните магазини също бяха принудени от полицията да имат видеонаблюдение, за да бъде сведен до минимум рискът от нападения. 

На практика от тук нататък отоворността за охраната на всеки обект ще е на самите собствениците. Член 23 от Наредбата за осигуряване на обществения ред изисква при издаване на Разрешение за търговска дейност собствениците на местата за забавления - бар, коктейл-бар, кафе-бар, дискотека, бар-клуб, пиано-бар, бар-казино, бар-вариете, нощен бар са длъжни  да вземат необходимите мерки и да създадат организация за недопускане в заведенията на лица с огнестрелно оръжие или друго оръжие/ножове, боксове, бухалки и др./, включително като оборудват заведенията с необходимите технически средства за откриване на хладно оръжие: камери, паникбутони, детектори за метал, както и да създадат предпоставки за безопасното им функциониране. Контролната функция тук обаче е на Общинския инспекторат, а не на полицията. 

Всъщност полицията "изпада" от списъка с контролиращи органи по време на съгласувателните процедури със Закона за защита от шума на околната среда на Валери Симеонов.  През септември 2019 година Наредбата за осигуряване на обществения ред е променена, за да бъде синхронизирана със Закона за шума и в поредната редакция полицията липсва. Последната заповед е в съответствие с настъпилите нормативни промени.