По инициатива на управителя на “Напоителни системи” - клон Тополница бе извършена съвместна проверка между представители на „Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, която установи, че законосъобразно и основателно е спряно подаването на вода по канал Ветрен дол-Дебращица. По време на проверката в "Напоителните системи" са постъпили заявления от земеделски производители за доставка на вода за напояване до 15.11.2020 г.
 
Напоителният сезон в района на селото приключи на 30 септември 2020 година и водоподаването по канал „Ветрен дол - Дебращица” е преустановено.

От 30 септември 2020 г. до настоящия момент в Дружеството няма постъпили заявления за подаване на вода за напояване в района на село Ветрен дол. Няма и сключени договори за този период.
 
Всички ангажименти по сключени договори със земеделските производители за извършване на услугата „доставка на вода за напояване”, за напоителен сезон 2020 г. от страна на клон „Тополница” са изпълнени. Между земеделските производители, имащи сключени договори за „доставка на вода за напояване” и представители на клон „Тополница” са подписани актове за извършената доставка. Фактури за дължимите суми са издадени и получени от земеделските производители.
 
Извън поливен сезон „Напоителни системи” ЕАД, клон „Тополница” провежда вода по напоителен канал „Ветрен дол - Дебращица” само и единствено към „ВЕЦ Ляхово” ЕООД, които имат надлежно издадено разрешително за ползване на повърхностни води за енергодобив издадено от МОСВ. До снощи в Дружеството не е получено заявление за подаване на вода за енергодобив, поради което напоителен канал „Ветрен дол - Дебращица”, който минава през село Ветрен дол бе празен, което е довело до недоволство на жители.

След проверката и подадените заявление, водата за напояване е осигурена.