Резултатите от последното 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в село Шишманци заради пожара в депото за неопасни отпадъци, не показват съществено изменение в сравнение с предишното денонощие, съобщават от РИОСВ.

Запазват се по-високите нива на средно денонощната стойност на фини прахови частици (ФПЧ10), както беше при предишното 24 часово измерване. Няма превишения при останалите показатели (серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид). Готови са резултатите за стойностите на показателя сероводород за предишните 24 часа, които също са в норма. От сутрешните часове на днешния ден се забелязва тенденция за намаляване стойностите на всички измервани показатели.

Непрекъснатите замервания на качеството на атмосферния въздух в района ще продължат до нормализиране на ситуацията.

Има замърсяване на въздуха след пожара в ШишманциНепрекъснатите замервания на качеството на атмосферния въздух в района ще продължат до нормализиране на ситуацията