Започва монтаж на изолации върху стълбове от електропреносната мрежа в Природен парк „Странджа” , с цел обезопасяване при сблъсъци със защитени видове птици.

В района на гр. Малко Търново до края на месец октомври ще бъдат обезопасени осемдесет и три броя електрически стълбове. Дейността е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, който се осъществява от Дирекция на Природен парк „Странджа“ към Изпълнителна агенция по горите с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от Държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Монтирането на изолаторите се извършва безвъзмездно от служители на EVN България.

Една от честите причини за смъртността на птици са инциденти със съоръжения от електропреносната мрежа. В България от токови удари, причинени от необезопасени електрически стълбове, през последните години загиват екземпляри от няколко изключително редки видове птици. Сред тях са царски орли и белоглави лешояди, за които природозащитниците в страната ни хвърлят огромни усилия в борбата срещу изчезването им от българските територии.

Всички наши дневни грабливи видове птици са защитени и подлежат на опазване, съгласно Закона за биологичното разнообразие и редица международни споразумения, които България е ратифицирала. Същото е в сила и за щъркелоподобните. Всичко това наложи идентифициране на възможните конфликтни точки в парка и последващо обезопасяване на съоръжения от електропреносната мрежа.

TrafficNews.bg