По правило България рядко изпъква в положителните статистики в Европейски съюз. В последни данни на Евростат обаче страната ни е една от трите държави-членки, които са успели да прехвърлят таргета си за брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници. За 2020 година например сме достигнали 23,3% или със 7 пункта над това, което сме били предвидили.

Това ще рече, че България се е справила успешно с изпълнение на целите си, залегнали в Директива 2009/28/ЕО, която насърчава употребата на енергийни източници, които се подновяват по естествен път - слънчевата енергия, вятъра, хидроенергия и биомасата. Директивата също така определя национални цели за 2020 г., които са определени, като се вземат предвид отправната точка и общия потенциал за възобновяеми източници във всяка страна.

На ниво Европейски съюз делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници достигна 22% през 2020 г. На глобално ниво също се отчита положителен напредък, защото процентът е с 2 пункта над целевото ниво за 2020 година, сочат данни на Евростат. Делът на енергията от възобновяеми източници, използвана в транспортните дейности в ЕС, пък достигна 10,2 % през 2020 г.

Макар и с малки стъпки вървим към напредък и е редно да се отбележи, че това на практика е крайъгълният камък в пътя на ЕС към климатичен неутралитет до 2050 г.

Другите две държави-членки, които значително надхвърлят целите си за цитирания период, са Швеция и Хърватия. Те са отчели с близо 11 процентни пункта по-високо потребление. За сравнение ние сме белязали непредвиден успех с близо 7 процентни пункта.

За сметка на това Франция е единствената страна в ЕС, която не успява да се справи с първоначално заложените цели и не ги достига с близо 4 пункта.

С повече от половината от брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници обаче Швеция, постигнала 60 на сто, има най-висок дял и значителна преднина сред държавите-членки на ЕС през 2020 г.. С този рекорд тя изпреварва Финландия (44%) и Латвия (42%).

В противоположния край на скалата най-ниските пропорции на възобновяемите енергийни източници са регистрирани в Малта (11%), следвана от Люксембург (12%) и Белгия (13%).

Две държави, които се намират извън Европейския съюз, но няма как да не отбележим, направо могат да сразят гордостта ни от прехвърления таргет. Исландия и Норвегия са постигнали колосални резултати от съответно 83,7 и 77,4 на сто употреба на възобновяеми източници на енергия.

 
В зелено - постигно потребление на енергия от възобновяеми източници
В жълто - възложени цели за 2020г.(таргет)

Превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. е целта зад Европейския зелен договор (COM(2019) 640 окончателен), който е доста амбициозния пакет от мерки, целящ да даде възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от устойчив зелен преход.

Използването на възобновяема енергия всъщност има много потенциални ползи, включително намаляване на емисиите на парникови газове, диверсификация на енергийните доставки и намалена зависимост от пазарите на изкопаеми горива, по-конкретно нефт и газ.

Нарастването на възобновяемите енергийни източници пък може също да стимулира заетостта в ЕС чрез създаване на работни места в нови „зелени“ технологии.

TrafficNews вече ви разказа за намерението на един от райони в Пловдив, който обмисля да предложи детските заведения да преминат изцяло на соларни системи. Един от мотивите е независимостта на градините и яслите, като сами ще произвеждат нужното количество електричество. По този начин се цели и спеставяне от сметките за електричество. 

Обмислят слагането на соларни системи на детски градини в Пловдив, за да борят високите сметки за токГеорги Стаменов ще предложи в 14-те обекта в „Централен” да се сложат соларни панели