8 фирми са подали оферти за реконструкцията на ул. „Даме Груев”, като те ще бъдат отворени днес от комисия към Община Пловдив. Част от фирмите са добре познати от уличните реконструкции под тепетата, това са: „Пътинженеринг”,”Европейски пътища”, „ИСА -2000”, „Трейс груп” АД и „Парсек груп”. Другите компании, които искат да обновят основната улица в Кючука са: „Геострой”, „Еврохидросистеми” ЕАД, „Аква Конструкт груп”.

Превръщането й от разбита павирана улица в булевард с четири ленти ще струва 7,5 млн. лева. Поръчката е на инженеринг, като трябва да се преработи сегашния технически проект, който е за реконструкция в сегашния й габарит.

В поръчката е зададено строителството на три етапа, като първият трябва да започне тази година. Засега финансирането тази година е в размер на 1,6 млн. лева, след като бяха прехвърлени 600 хил. лева от район „Южен”към обекта. Докато вървят процедурите за улицата, ще започне и отчуждаването на четири имота около кино „Въстаник”. Целият останал сервитут на улицата за разширението е общинска собственост.

Поръчката е разделена на три дейности -  Разработване на инвестиционен проект във фаза, Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на ул. „Даме Груев“ и  Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на отделните етапи до завършване на целия обект и въвеждането му в експлоатация .

От документацията на поръчката е записано, че за  обекта има разработен и одобрен проект във фаза „технически проект“. Проектирането му е в рамките на съществуващия габарит на улицата, със запазване на съществуващите дървесни видове и развитие изцяло по приложена регулация, без да се налагат отчуждителни процедури. Към настоящия момент Община Пловдив е предприела действия по прилагане на действащите ПУП – ПУР, както и премахване на дърветата, които не са в добро състояние.Това ще наложи преработка на наличния проект в следващата фаза на проектиране /работен проект/ до предвижданията в ОУП на град Пловдив и разширението на улицата.

Предвижда се изпълнението на строителството да става на етапи, както следва:

- от бул.“Македония“ до ул.“Охрид“

- от ул.“ Охрид“ до ул.“Тодор Александров“

- ул.“Тодор Александров“ до транспортен възел „Родопи“

Фирмите ще бъдат класирани по четири показателя, като с най-голяма тежест е цената – 50 точки, след това е качествени предимства на техническото предложение“ – 40 точки, срок за изготвяне на работен проект – 7 точки и срок за изпълнение на строително-монтажни работи – 3.

 В отделна процедура ще се изгради и парк в западната част на улицата. Заради разширението ще бъдат отрязани редица дървета, поради това ще се компенсира със зелена зона покрай Кожния диспансер и киното.