РИОСВ – Пловдив глоби с 10 000 лева „Агрия“ АД за нарушение на екологичното законодателство. Причината е изпускане на отпадъчни води с високи концентрации на метали, резултат от производството на фирмата, което е довело до измиране на риба в река Чепеларска в участъка при моста на село Катуница на 24 юли тази година. 

При извънредна проверка експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда са констатирали нарушения от страна на предприятието за производство на препарати за растителна защита „Агрия“ АД.

Експертите са установили следните показатели на замърсения участък на реката: рН – 7.12, разтворен кислород – 6,5 мг/л, електропроводимост – 1735 µS/сm при норма 750 µS/сm.

Взетите проби от Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда показват многократно превишаване на стандартите за качество на околната среда, което съответства на установените високи стойности на измерената електропроводимост.

TrafficNews.bg