През 2024 г. нарастването на компенсацията на един нает се очаква да се забави, следвайки забавянето на инфлацията, динамиката на заетостта и ускорението на растежа на реалната производителност на труда. В номинално изражение, темпът на растеж на показателя е оценен на 9.3%. това се казва в Пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите.

По-висок принос за ръста на заплатите се очаква по линия на затегнатите условия на пазара на труда и нарастващия недостиг на работна сила, както и поради нарастването на минималната работна заплата в страната, в съответствие с приетите нормативни промени за нейната актуализация. Нарастването на доходите от труд ще продължи да се забавя до края на прогнозния период в резултат на забавянето на инфлационните процеси и по-ниския принос от корекциите на минималната работна заплата, пише още в прогнозата.

В нея се отчита, че номиналният ръст на компенсацията на един нает достигна 13.3% през 2023 г. и бе по-нисък от очакваното в есенната прогноза. Показателят все още остава висок, движен основно от повишението на компенсациите в сектор индустрия и в това число в промишлеността. По-високите разходи за заплати в бюджетния сектор също допринесоха за растежа на компенсацията на един нает. Номиналното нарастване на показателя успя напълно да компенсира инфлацията в страната. 

Нарастването на кредита за частния сектор остана силно и в края на 2023 г. възлезе на 12%. През 2024 г. растежът на вземанията от частния сектор се прогнозира да бъде около 9.7%. Кредитът за домакинства се очаква да се забави, но нарастването му ще остане относително високо, подкрепено от все още силното нарастване на номиналните доходи. Годишното нарастване на вземанията от предприятията в края на 2024 г. ще бъде около 8.1% при 9.4% в края на 2023 г. До края на прогнозния период се очаква кредитът за домакинствата да продължи да забавя растежа си. Очакваното покачване на лихвените проценти, в резултат от засилване на трансмисията на паричната политика на ЕЦБ и задържането им на по-високи нива, заедно с по-ниските нива на инфлация, също се очаква да допринесат за забавяне на темповете на кредитиране на домакинствата.

През 2024 г. се очаква реалният растеж на БВП да се ускори до 3.2% поради по-високо  нарастване на публичните разходи за инвестиции и потребление. Очаква се активизиране на частните инвестиции в синхрон с по-силното външно търсене. Растежът на икономиката ще се забави до 2.7% през 2025 г. Очакваното забавяне в растежа на доходите ще доведе до по-слабо нарастване на потреблението на домакинствата.

През 2026 и 2027 г. БВП ще се повиши съответно с 2.7 и 2.6%. Според настоящата пролетна прогноза броят на заетите през 2027 г. ще достигне 3530 хил.д. (според СНС) и ще е близо до регистрираното ниво на показателя през 2019 г. (последната година преди КОВИД пандемията). Коефициентът на безработица се очаква да намалее от 4.3% през 2023 г. до 4.0% през 2027 г. Все по-ограничени са възможностите за преход от безработица към заетост и нашето основно допускане е, че през следващите години увеличаването на заетостта ще се случва преимуществено чрез привличане на част от неактивните лица обратно в работната сила или чрез привличането на работна сила от други държави.

Рисковете пред прогнозата дължащи се на геополитически фактори остават съществени, посочват от финансовото министерство.

Продължаващите военни конфликти водят до отрицателни ефекти за глобалната икономика, с потенциално по-силно въздействие върху ЕС и България, поради географската близост. Рискът от ограничено предлагане на дадени суровини все още съществува. Влошаването на условията на финансиране може да окаже по-силен негативен ефект върху инвестициите и потреблението от очаквания.

Като част от тази прогноза е разработен и алтернативен сценарий с допускания за по-неблагоприятно развитие на външната среда и по-високи международни цени на суровините.

Резултатите от симулацията показват, че инфлацията в страната ще бъде по-висока спрямо базовия сценарий с 0.8 и 0.3 пр.п., съответно през 2024 и 2025 г., а реалният растеж на БВП ще бъде по-нисък с 0.7 и 0.6 пр.п., съответно през 2024 и 2025 г. През целия прогнозен период равнището на БВП по текущи цени ще бъде по-ниско спрямо базовия сценарий.