Замисляли ли сте си кое място е подходящо за строителство на еко селище? Ако да, то по всяка вероятност си го представяте сред природата, заобиколени от зелена растителност, природни забележителности и най-важното - чист въздух.

Е, не всички мислят като вас.

Все повече и повече желаещи се появяват за строителство около бившия металургичен завод "Кремиковци" край София, който затвори врати през май 2009 г. Само 10 години по-късно, районът малко по малко се превръща в нова, значима индустриална зона, а и не само.

В последно време се появяват и инвеститори, които искат да строят сгради за живеене там. На територията е напълно допустимо изграждането на жилищни сгради, както и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, здравни заведения, професионално-технически училища и професионални бази.

Trafficnews с интерес следи темата със строителството в региона и за пореден път се натъкна на интересно инвестиционно намерение. Едно от последните предложения, които в момента подлежат на оценяване, е за изграждането на Еко селище.

Възложители на процедурата са Радослав Илиев, Сунай Ибрямов, "Турна91" ООД, "Чар 2006" ООД, "Ина Комерс 2016" ЕООД, "Елица 2002" ЕООД.

"Еко селище Капинa парк" има идея да се построи комплекс, състоящ се от жилищни сгради, детско заведение, ресторант и магазини. Имотите по инвестиционното предложение попадат в местността "Капиньовица" жк. "Кремиковци", район "Кремиковци" и са в неурегулирана територия.

Общата площ е 42 592 кв.м. Ще бъдат построени 63 къщи с общо РЗП 12 600 кв.м., детско заведение с РЗП 604 кв.м., ресторант с РЗП 750 кв.м., четири магазина с общо РЗП 700 кв.м., складови помещения с РЗП 200 кв.м.

Площта на имотите към застрояването ще бъде общо 36 290 кв.м.

Според възложителя: За реализация на обекта ще бъде използвана цялата площ на поземлените имоти. Ще бъдат изградени обслужващи улици, с които да се осигури достъп до жилищните имоти.

Поради характера на ниското застрояване, няма да се извършват мащабни изкопни работи, като всички дейности ще се извършват в рамките на имота и няма да бъдат засегнати други имоти по време на временните дейности по строителството. Не се засягат дървесни видове. Застрояването ще бъде осъществено, така че да се осигурят максимално възможните зелени площи и ще бъдат засадени нови, местни дървесни видове.

Сградите ще бъдат отоплявани с газ, като за целта ще бъде изградено отклонение от газопреносната мрежа от кв. "Кремиковци".

Електрозахранването ще бъде осъществено през собствен трафопост от мрежата на ЧЕЗ. Водоподаването ще бъде извършвано от Софийска вода АД. Битовите и дъждовни води ще бъдат зауестени в канал на Кремиковци АД.

Според РИОСВ-София имотите на мястото попадат в неурегулирана територия, като се цели промяна на предназначението на имотите от земеделски в такива за неземеделски нужди. Застрояване в поземлени имоти (извън урбанизирана територия, свързано с промяна на предназначението на територията) на комплекс от жилищни сгради със съпътстваща техническа инфраструктура може да бъде определено като инвестиционно предложение за "Урбанизирано развитие" и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.