Личните стопанства ще могат да отглеждат до три прасета, като предназначението на животните ще бъде само за угояване. Във фамилните ферми пък се разрешават до 10 свине майки и не повече от 200 животни общо. 

Това предвиждат нови изменения в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. В личните стопанства трябва да се обособят ограждения за биологична сигурност и да се осигури постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция.

Във фамилните ферми пък се въвеждат изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор. Трябва да има и обособени места за съхранение на фуража, които да са покрити и заградени. Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства. 

Животновъдните обекти – пасища, също трябва да имат ограждения, осигуряващи безопасност, навеси, съоръжения за бързо залавяне и фиксиране на животни. Всички отвори в индустриалните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случай, когато в обекти  животни се разпределят в две или повече самостоятелни производствени групи, е необходимо да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка.

Собствениците на люпилни и животновъдни обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине, както и фамилните ферми са длъжни да имат изготвен индивидуален план за биосигурност. В него трябва да са определени критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление. Необходимо е стопаните да имат  план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от БАБХ.

С цел повишаване на биосигурността в обектите за свине е необходимо да се предприемат мерки за ограничаване достъпа на външни лица във фермите, особено за тези, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в животновъдните обекти. Същото се отнася и за обекти за отглеждане на птици и люпилните във връзка със заболяването „Инфлуенца по птиците“. Предвидено е люпилните и животновъдните обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине да имат програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, одобрена от БАБХ.