РЗИ-Пловдив е уведомена за функционирането на 12 стаи за гости в обявения като хотел "Клепсидра". Това става ясно от отговор на институцията до TrafficNews по повод законността на функционирането на обекта за настаняване, предвид че сградата няма акт 16 и се водят дела за отказа и за озаконяване от РДНСК. 

В сайтовете за резервации, хотел "Клепсидра", разположен на Сахат тепе, и по-точно на ул. Божидар Здравков" 9, се рекламира като действащ обект, в който хората отсядат.

Хотелът обаче не просто няма акт 16, но не фигурира и в регистъра на Министерство на туризма, където са описани всички места за настаняване. Въпреки това, управителят Петър Георгиев чрез фирмата "Пи Хотели" е подал документи към РЗИ за дейност в сградата под формата на "12 стаи за гости". 

По-фрапантното е, че според РЗИ няма никакъв проблем обектът да функционира. Служители дори са били на проверка в 12-те стаи и констатират липса на нарушения. Това категорично се противпоставя на позицията на ДНСК, които твърдят, че няма как да функционира обект с обществено предназначение в сградата, която не е влязла в експлоатация и съответно не е получила документи за ползване. 

ДНСК за хотел "Клепсидра" в Пловдив: Функционирането на обекта е недопустимоТокът бил спрян още в края на 2021 година

 Ето и целия отговор на РЗИ: 

В РЗИ- Пловдив няма постъпили сигнали за работата на обекта и съставени актове. 

Във връзка с питане "Законно ли функционира хотел "Клепсидра"? Има ли всички документи за изпълняване на хотелиерска дейност в него?" - съгласно чл. 36. (1) от Закона за здравето всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като посочва адреса на обекта, видовете дейности, които се извършват в него, както и името и постоянния адрес на лицето, което упражнява дейността, а ако е търговец - посочва ЕИК. В РЗИ- Пловдив е подадено Уведомление за откриване на обект е обществено предназначение с вх. № АУ-1552-586/04.11.2020 г. от фирма „ПИ Хоте­ли" ЕООД - стаи за гости - 12 броя.

В тази връзка е извършена проверка от служители на РЗИ- Пловдив и съгласно Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, обектът (стаи за гости - 12 броя) е вписан в Регистъра на РЗИ- Пловдив под № 16100125X9/12.01.2021 г.

При извършена проверка от служители на РЗИ- Пловдив на 04.05.2022 г. се устано­ви: 12- те стаи за гости се намират в „тяло А“ и „тяло Б", разположени на трети и четвърти етаж от сградата. Стаите са обзаведени според нормативните изисквания. Всяка от стаите е с обособен санитарен възел с осигурена течаща топла и студена вода, индивидуални средс­тва за лична хигиена. В момента на проверката в стаите за гости няма настанени посетите­ли.

Представя се договор за наем между фирма „Инвестпродукт“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен" № 8 чрез управителя му Петър Иванов Георгиев, в качеството на наемодател и фирма „ПИ хотели" ЕООД, предс­тавлявано от управителя си Петър Иванов Георгиев, в качеството си на наемател.

В „тяло В" и „тяло Г“ от сградата в стаите и коридорите видимо се извършват строи­телни дейности.

Все още TrafficNews очаква отговори от страна на Община Пловдив и Министерство на туризма.