Хотел "Клепсидра" в Пловдив не е въведен в експлоатация и не може да функционира като обект за настаняване. Това становище изпратиха от Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ до TrafficNews.

Припомняме, че медията ни публикува поредица от материали, отразяващи факта, че хотелът приема гости въпреки десетките дела, които води срещу отказите на ДНСК за предоставяне на акт 16. Очевиден е фактът, че обектът не разполага и с разрешение за ползване. Това обаче не пречи на собствениците от "Инвестпродукт" с управител Петър Георгиев да използват обекта за търговска дейност - видно в една от най-големите платформи за резервации хотелът функционира и всеки може да си запази стая. Има над 700 отзива от настанени хора и коментари от клиенти, включително от 2022 година. От рецепцията на хотела също обясниха пред наш репортер, че работят и настаняват гости в хотела.

ВАС с окончателно решение: Две части от хотел в центъра на Пловдив остават без акт 16Комплексът остава отворен, макар и да има заповед за забранен достъп и ползване

Видно от справка в Национален туристически регистър към Министерство на туризма, хотел "Клепсидра" няма категоризация. Комплексът въобще отсъства от регистъра, а фирмата собственик - "Инвестпродукт" с управител Петър Гоергиев държи други четири обекта на различни места в Пловдив.

TrafficNews изпрати запитване до ДНСК, Община Пловдив, Министерство на туризма и РЗИ-Пловдив за изясняване на законността около функционирането на хотелски комплекс "Клепсидра". 

Според становището на ДНСК хотелът не може да функционира без акт 16, а причината да не получи е, че е построен в отклонение на одобрените инвестиционни проекти. от РДНСК-Пловдив са направили и проверка относно функционирането на хотела, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение на фирмата-ползвател, на чиято база има съставено наказателно постановление, което в момента също се обжалва от компанията. 

Най-фрапантно е, че според информацията от Дирекцията за национален строителен контрол става ясно, че още в края на 2021 година по искане на РДНСК токът в обекта е прекъснат от EVN. Как обаче хотелът продължава да функционира? 

Вижте цялото становище и очаквайте отговорите на другите институции, длъжни да упражняват контрол върху дейността на местата за настаняване и строителството. 

Относно: Законността на функционирането на хотел  „Клепсидра“, представляващ хотелски комплекс – апартаментен тип с ресторант, барбекю, винарна, кафе, кафе – аператив и подземен паркинг, с подобекти: блок А, блок Б и блок В“, находящи се в УПИ ХI-415.417, кв. 65а-нов /16-стар/ по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, имот с идентификатор 56784.521.396, със собственик -  "Инвестпродукт" ООД, изразяваме следното становище по така поставените въпроси:

Въпрос № 1 - Как е възможно тази сграда без акт 16 да функционира като хотел и при какви условия?

За посочения хотелски комплекс с подобекти: блок „А“, блок „Б“ и блок „В“ от началника на ДНСК е издадена Заповед № СТ-05-853/29.10.2020г., с която е отказано издаването на разрешение за ползване и въвеждането в експлоатация на цитирания по-горе строеж. Заповедта за подобект Блок „Б“ и подобект Блок „В“ е влязла в сила. За подобект Блок „А“* съдебното производство все още не е приключило. Съгласно действащото законодателство не е допустимо функционирането на обекта без да е въведен в експлоатация.

Въпрос № 2 - Какъв е статутът на строежа?

Строежът е реализиран в отклонение на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж, като към настоящия момент не е въведен в експлоатация от органите на ДНСК.

Въпрос № 3 - В сила ли е заповедта за забрана на достъпа и ползването?

Към настоящия момент заповедта за забрана ползване и достъпа до строежа е обжалвана и не е влязла в сила с окончателен съдебен акт. РДНСК Пловдив е предприела действия за прилагане на заповедта като е изпратила писма до Водоснабдяване и канализация ЕООД – Пловдив и енергоразпределителното дружество „EVN България“ ЕАД за преустановяване на захранването на обекта с ток и вода. На 23.11.2021 г. в РДНСК Пловдив е получен отговор от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с който уведомяват, че са прекъснали захранването на посочения обект.

Въпрос № 4 - Има ли сигнали и проверки за работата на хотела? Има ли съставени актове на фирмата-собственик?

В ДНСК, респ. РДНСК Пловдив няма подавани сигнали, във връзка с работата на хотела. По отношение на текущия контрол от РДНСК Пловдив са извършвани проверки относно функционирането на хотела, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение на фирмата-ползвател. Издадено е и наказателно постановление, което към настоящия момент се обжалва и не е влязло в сила.

Въпрос № 5 - Законно ли функционира хотел "Клепсидра"? Има ли всички документи за изпълняване на хотелиерска дейност в него?

Хотел „Клепсидра“ функционира, без да е въведен в експлоатация в нарушение на разпоредбата на чл. 178 от ЗУТ.

По отношение на наличието или липсата на документи за изпълнение на хотелиерска дейност, ДНСК няма правомощия за упражняване на контрол по законосъобразност на книжа, касаещи хотелиерска дейност.

----

За блок "А"

*Отговорът на ДНСК е към дата 4.05.2022 година. На 5.05.2022 година излиза решение на ВАС, с което съдът отменя заповедта на ДНСК в частта й, с която е отказано издаването на разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на Блок "А", представляващ самостоятелен етап/подобект и е върнал преписката на административния орган за произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. В мотивите пише, че е "Безспорно установено по делото е, че са допуснати отклонения от одобрения инвестиционен проект за процесния строеж". В същото време обаче административният орган не е изложил конкретни мотиви защо приема, че така допуснатите отклонения са съществени по няколко от цитираните членове.