Цените растът, докато т.н. "инфлация", като статистическо понятие, не ги отчита. Затова икономистите разчитат на най-явния показател - общият индекс на цените на производител, който през септември 2021 г. нараства с 2.4%, а на годишна база се увеличава с 20.0%. 

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.

На месечна база: септември 2021 спрямо август 2021

Най-голямо нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.5%, в преработващата промишленост - с 14.5%, и в добивната промишленост - със 7.2%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.7%, и при производството на основни метали - с 1.2%. Понижение на цените е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.3%, както и при производството на облекло - с 0.1%.

На годишна база: септември 2021 спрямо септември 2020

За 1 година по-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 42.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 17.4%, производството на химични продукти - с 16.3%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.4%.

По-голямо и ускорено увеличение на цените има на вътрешния пазар, отколкото при индекса на цените на производител на международния пазар.