Стартира кандидатстването за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са засегнати икономическите последствия от коронавируса и мерките за ограничение на разпространението му.

От днес работодателите вече могат да поддават документи към Агенцията по заетостта за включване в помощната мярка, чрез която държавата се ангажира да отпусне 60% от осигурителния доход на служителя. Това означава, че държавата ще поеме по-малък процент от целия разход за труд на един служител, по сметки на някои експерти - около 23-25% от т.н. цял разход за 1 служител. 

Мярката е разпределена в две групи, като в определени сектори тя е безусловна, а при всички останали се изисква доказване на последиците от мерките в баланса на предприятието. Право на помощ без изисквания за доказани загуби са секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и въздушен транспорт“, „Хотелиерство“, „Ресторантьорство“, „Питейна дейност“, „Кино салони“, „Туристическа дейност“, „Артистична и творческа дейност“, „Предучилищна и училищна дейност“ в частта за частните детски градини и „Спорт“. Втората група обхваща останалите фирми с няколко изключения описани по-долу. Предприятията, които не попадат сред горните сектори могат да кандидатстват за субсидия, ако са отчели с 20% по-ниски приходи март спрямо същия месец през 2019. Това обаче трябва да се докаже с надлежна документация. 

Не могат да получат помощ по тази линия всички фирми в сферата на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“, „Дейности на екстериториални организации и служби“, както и самоосигуряващите се лица.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната от днес до 21 април 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия осъществяват дейност:

-  Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);

- Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);

- Заповед за преустановяване на работа.

Документи могат да се изпращат и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

Документите се разглеждат в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт.

Пълните правила можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта. Там има и точни указания за това кои фирми могат да кандидатстват, като част от условията са да нямат нарушения по част от трудовото законодателство, да не освобождават работниците си, да не са обявени в несъстоятелност и др.