Административен съд Пловдив отмени промените в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, уреждащи платеното паркиране пред дома срещу 20 лева на месец.

Текстовете, приети в Параграф 2 от Решение № 329 по протокол № 17 от 28.09.2017 г. на ОБС Пловдив, бяха обжалвани от Славчо Атанасов, като той сезира съда да провери тяхната законосъобразност. 

Според заключението на съда са налице процесуални нарушения. Магистратите са счели, че в конкретния случай, не е изпълнено задължението за публикуване на проекта, ведно с мотивите към него по предвидения в закона ред. 

Установено е, че липсва извършен анализ и оценка от търсената промяна, какви цели се преследват с тези промени, кое ги налага, какви резултати се очакват /включително финансови разчети/, какво е съответствието на тези промени с правото на Европейския съюз.

Съдът намира, че в случая липсват конкретни мотиви за промяната на реда за паркиране, който бе предвиден в новите текстове. Втория пункт, по който са допуснати нарушения, касае публикуването на постъпилите предложения, заедно с обосновка на неприетите на интернет страницата на Община Пловдив преди обсъждането, за да могат гражданите да се запознаят с тях. 

Справката обаче е публикувана едва на 28.09.2017 г. като на същата дата от 09:00 ч. е проведено и заседанието на Общинския съвет, на което са приети оспорените разпоредби. 

Липсват доказателства, че публикуването е извършено преди приемане на нормативния акт и по този начин е била осигурена възможността на общинските съветница да се запознаят с постъпилите предложения и мотивите за тяхното неприемане, каквато несъмнено е целта на цитираната законова разпоредба.

Именно затова Административният съд в Пловдив уважи жалбата на Славчо Атанасов и отмени промените в наредбата за паркиране. 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Все още няма яснота как ще се процедира от тук нататък с условията за платено паркиране в предблоковите пространства. Припомняме, че спорните текстове касаеха издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодумуване на МПС.

Идеята бе такова място да се отдава за ползване за срок не по-дълъг от 2 години на лица, които са собственици, ползватели или наематели на жилища в съответния район.

Текстовете касаеха процедурата за издаване на разрешение, както и спорната точкова система с определени критерии, които да дават приоритет при повече от един кандидат за едно свободно място.