Общинската избирателна комисия е прекратила правомощията на общинския съветник от БСП Иван Хаджийски след получен сигнал. Решението е публикувано на официалния сайт на избирателната комисия и е съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

Според разпоредбата общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

"При направена справка в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установява, че Иван Хаджийски е член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, и, че видно от обявените в регистъра действителни собственици, Община Карлово притежава 34 % от капитала на Акционерното дружество. Твърди, че към днешна дата Общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски не е уведомил писмено Председателя на Общински съвет Карлово и Общинска избирателна комисия - Карлово за подадена молба за освобождаването му от заеманата длъжност", се посочва още в мотивите на решението на ОИК Карлово.

На мястото на Иван Хаджийски като общински съветник влиза Зорница Ранчева, която е следващата в листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.