Жители на село Тюркмен организираха петиция срещу нова каменна кариера в селото, което се намира в община Брезово. 

Инвестиционното намерение е на "АГРО ЕРГ" ЕООД, собственост на Калинка Маринова, и включва добив на варовици и изграждане на каменна кариера в землището на село Тюркмен в местността "Орманите" за срок от 35 години. Местните твърдят, че не са били подробно запознати с проекта за кариера и са разбрали за нея едва дни преди да изтече крайният срок за обжалване. 

"Ние, жителите на селата Тюркмен и Гранит, както и всички хора, чиито живот се е докоснал някога до този край на България, сме напълно несъгласни с инвестиционното намерение. Решението за каменната кариера не беше оповестено на хората в селото с нищо, освен една бележка, залепена на рядко посещавано от нас място само дни преди да изтече срока за обжалване. Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашето село, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък", пише в петицията на хората от селото. 

Хората посочват, че категорично не са съгласни на едва 470 метра североизточно от селото да се извършват взривни дейности. Опасенията им са, че ще се навреди на природата и биоразнообразието, ще се замърси въздуха, а взривовете могат до бъдат опасни за конструкцията на домовете им и да причинят срутвания. Освен огромен шум от взривове и къртене, те се опасяват, че тежки камиони непрекъснато ще преминават из селото. 

"Тази кариера ще влоши цялостно живота в нашето село. Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция", посочват още в петицията си недоволните. 

Според местните има и друга нередност в документацията за кариерата. 

"В своя проект "АГРО ЕРГ" ЕООД оповестява, че земите, които искат да превърнат в каменна кариера са "изоставени пасища". Това е лъжа - местността "Орманите" е земеделска земя и пасища, които селото използва. Община Брезово има приет Общ Устройствен План (ОУП), според който тези земи не могат да се използват за каменна кариера и взривна дейност. ОУП не позволява промяна на предназначението на имотите и ние не сме съгласни "АГРО ЕРГ" ЕООД да сменя статута на земите ни, само за да ги взриви", посочват жители. 

Местността е точно до язовир "Дългъна", който е важно местообитание и през зимата, и през лятото за стотици растения и животни.

"В местността, която искат да взривяват, се срещат редица застрашени и защитени в България видове, например голяма бяла чапла, папуняк, ливаден и тръстиков блатар, пет вида кълвачи и много други. В своя проект "АГРО-ЕРГ" ЕООД казват, че тук няма застрашени видове, което отново не е истина и не е ясно как те са стигнали до този извод и дали е направено екологично проучване. Да, тази местност не е част от Натура 2000, но за нас тя е важна точно защото се използва и от нас, жителите на селото, и от дивите растения и животни", посочват още хората. 

Хората призовават да бъдат подкрепени в стремежа си да запазят село Тюркмен. 

"Казват, че няма да изграждат нови пътища и ще използват наличните черни пътища - това са черните пътища, на които ние пораснахме, където се гонихме на свобода, бързахме да се приберем "преди да се върнат кравите", където се научихме да караме колелета и където се надяваме да играем и със своите деца. Нека заедно да покажем, че искаме да съхраним бита и природата на нашето село. Не искаме в селото ни да има каменна кариера", посочат хората. 

Петицията вече е подписана от около 400 души, а след приключването ѝ ще бъде изпратена до МОСВ - София, РИОСВ - Пловдив, Областна администрация - Пловдив и община Брезово.

TrafficNews ще поиска становище от институциите, както и от компанията, заявила инвестиционното намерение.