Три фирми са останали на финала за реконструкцията и удвояването на ул. „Даме Груев” в район „Южен”.  Това са „Пътинженеринг”,” Парсек груп” и „Аква Конструкт груп”. Останалите 5 компании са били отстранени. Очаква се до дни комисията да избере изпълнителя за ремонта. Ценовите оферти също са дадени, като най-ниската е на „Пътинженеринг” - 6 157 615 лева без ДДС, но другите са съвсем близо до нея. Това означава, че според оценката за техническото предложение, ще бъде избран изпълнител.

Поръчката е на инженеринг, като трябва да се преработи сегашния технически проект, който е за реконструкция в сегашния й габарит.

В поръчката е зададено строителството на три етапа, като първият трябва да започне тази година. Засега финансирането тази година е в размер на 1,6 млн. лева, след като бяха прехвърлени 600 хил. лева от район „Южен”към обекта. Докато вървят процедурите за улицата, ще започне и отчуждаването на четири имота около кино „Въстаник”. Целият останал сервитут на улицата за разширението е общинска собственост.

Поръчката е разделена на три дейности -  Разработване на инвестиционен проект във фаза, Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на ул. „Даме Груев“ и  Упражняване на авторски надзаор по време на изпълнение на СМР на отделните етапи до завършване на целия обект и въвеждането му в експлоатация .

От документацията на поръчката е записано, че за  обекта има разработен и одобрен проект във фаза „технически проект“. Проектирането му е в рамките на съществуващия габарит на улицата, със запазване на съществуващите дървесни видове и развитие изцяло по приложена регулация, без да се налагат отчуждителни процедури. Към настоящия момент Община Пловдив е предприела действия по прилагане на действащите ПУП – ПУР, както и премахване на дърветата, които не са в добро състояние.Това ще наложи преработка на наличния проект в следващата фаза на проектиране /работен проект/ до предвижданията в ОУП на град Пловдив и разширението на улицата.

Предвижда се изпълнението на строителството да става на етапи, както следва:

- от бул.“Македония“ до ул.“Охрид“

- от ул.“ Охрид“ до ул.“Тодор Александров“

- ул.“Тодор Александров“ до транспортен възел „Родопи“

 В отделна процедура ще се изгради и парк в западната част на улицата. Заради разширението ще бъдат отрязани редица дървета, поради това ще се компенсира със зелена зона покрай Кожния диспансер и киното