Общинският съвет в Пловдив ще реши бъдещето на Панаира, като ще упълномощи своя представител в "Пълдин туринвест" АД как да гласува на предстоящото извънредно събрание на акционерите.  

Смесеното дружество трябва да реши дали Община Варна да апортира чрез непарична вноска акциите си в „Международен панаир – Пловдив”, като по този начин да вдигне капитала на дружеството.

По този начин морската община ще стане акционер в "Пълдин туринвест" АД, като тя ще придобие 8,4% от акциите. Тези на Георги Гергов ще паднат на 68,7% , а на Община Пловдив до 22,9%.

От тази промяна обаче „Пълдин туринвест” ще притежава близо 80% от акциите на Панаира срещу 20% на държавата. Към днешната дата смесеното дружество има 50,84%.

Извънредно общо събрание на акционерите е насрочено за днес – 24 ноември, като в предложението на кмета Здравко Димитров е записано, че това е нарушение на Търговския закон, защото не е спазена императивната разпоредба за едномесечен срок между изпращането на поканата за ИОСА и провеждането на събранието от един месец. При това положение най-вероятно следващото заседание на акционерите ще бъде 16 декември.

Общинарите трябва да решат как упълномощят представителя на Община Пловдив – съветникът от ГЕРБ Ясен Михайлов как да гласува в проекторешенията.

Едната точка е за  увеличаването на капитала на дружеството от 177 984 899 лв. на 194 299 299 лв. Това ще стане чрез издаване на нови 16 314 400 броя обикновени налични поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите. Всяка акция е с номинална и емисионна стойност на всяка една от по 1 /един/ лев. Условието е новите акции да се запишат от определено лице, а именно Община Варна. 

Другата важна точка в ИОСА е предложението да отпадне предимството на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличението по причини, изложени в доклад на Съвета на директорите на "Пълдин туринвест" АД.

За да се случи всичко това, извънредното събрание трябва да промени и устава на дружеството. Една от позициите тук предвижда акционерите да се разпореждат с акциите си в полза на друг акционер без ограничения.

На практика  независимо дали Общинският съвет гласува да упълномощи Ясен Михайлов „за” или „против” решенията, то неговият глас няма да бъде от значение. Общинският съветник Веселина Александрова обаче смята, че местният парламент в Пловдив може да наложи вето на предложенията на общото събрание на „Пълдин туринвест” в съответствие след промените в законите за общинската собственост и следприватизационен контрол.

Припомняме, че преди седмица ВАС прекрати делото за прехвърлянето на акциите на държавата в Панаира към Община Варна. Така морската столица притежава 29% от дяловете в пловдивския панаир.

ВАС реши: Георги Гергов придобива акциите на Община Варна в ПанаираБизнесменът придобива 79% от контрола над дружеството