Решението на Министерския съвет да прехвърли управлението на Епископската базилика на Филипопол за управление на Археологическия музей не е грешка, а стъпва върху Закона за културното наследство. Това става ясно от отговор на Министерство на културата, което е подготвило документа, гласуван на правителственото заседание вчера.

Кабинетът реши да предостави безвъзмездно управлението на чат от имот - публична държавна собственост, на Община Пловдив за срок от 10 години. Имотът се намира в град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2 и представлява единична археологическа недвижима културна ценност „Епископска базилика на Филипопол“ и 44,2% идеални части от собствеността върху сграда със застроена площ 1799 кв. м.

В документа бе посочено, че всички дейности на обекта ще се извършват от Регионалния археологически музей-Пловдив. Припомняме, че до този момент местната власт нееднократно заявяваше, че стопанин на новия обект под тепетата ще бъде "Старинен Пловдив". Поискано беше увеличения на щата с 20 служители на Общинския институт. В капиталовата програма на новия бюджет са заложени средства за техника и мебели отново от името на "Старинен Пловдив".

Министерският съвет обаче реши друго. Юристите на Министерството на културата се позовават на чл. 12, ал. 6 от Закона за културното наследство, който гласи: "Дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности по ал. 4, т. 1, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията на този закон от археологически или специализиран исторически музей със седалище на територията на съответната община, а в случай че няма такъв - от най-близкия регионален музей, като отношенията между музея и ведомството или общината се уреждат с договор."

При това положение остава отворен въпросът на кой закон стъпва решението ОИ "Старинен Пловдив" за управлява Античния театър, Римския стадион и най-вече Малката базилика.

Изненада: Правителството реши не „Старинен Пловдив”, а Археологическият музей да управлява Епископската базиликаРешението бе взето днес на Министерски съвет