Населението на област Пловдив към 7 септември 2021 г. е 634 497. Жените са 331 893 (52.3%), а мъжете 302 604 (47.7%), или на 1000 жени се падат 912 мъже. 

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 48 530 души, или със 7.1%. Това е най-ниският отрицателен прираст в България след областите София град и София област. 

Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 0.5 на година през периода 2001 - 2011 г. на 0.7 през периода 2011 - 2021 година. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение - раждания и умирания и вътрешната и външната миграция. 

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -39 хил., или 80.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-7 480 души). 

Останалите 19.7% от намалението се дължат на вътрешната и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 - 2021 година (9.6 хил. души).

Към 7 септември 2021 г. населените места в областта са 212, от които 18 градове и 194 села. Към 7 септември 2021 г. областта е разделена на 18 общини. В градовете живеят 469 896 души, или 74.1%, а в селата - 164 601 души, или 25.9% от населението на областта. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 38 хил., или със 7.4%, а в селата с 11 хил. (6.3%).

С население над 10 хил. души са шест града в областта (Пловдив, Асеновград, Карлово, Раковски, Първомай и Стамболийски), в които живеят 66.5% от населението на областта, или две трети. Най-малкият град е Клисура с население 868, а най-голямото село е Розино с население 4308 лица. Населените места без население са 1 - с. Чурен. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души и от 200 до 499 души - по 49.

Само една община е увеличила своето население в Пловдивско и това е община Родопи. Там прирастът за последните 10 години е положителен. В община Родопи са отчетени 87 души повече от преди 10 години. 

В нетно изражение най-много е загубила от населението си община Пловдив, но пък в процентно съотношение най-обезлюдена е община Лъки. 

 

Гъстотата на населението по общини варира от 7.90 души на кв. км. за община Лъки до 3 135.75 души на кв. км. в община Пловдив.

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Възрастова структура на населението по години на преброяванията в област Пловдив.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.2%, а на мъжете - 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Населението на 65 и повече навършени години е 142 160 души, или 22.4% от населението на областта. През предходното преброяване населението в тази възрастова група е 127 371 души. Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е души, или 63.0%. Спрямо 2011 намалява с 65 155, или с 14.0%. Делът на най-младото население се увеличава от 13.3% през 2011 г. на 14.6% от общото население през 2021 г., като абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 се увеличава от 90.7 хил. през 2011 г. на 92.5 хил. през 2021 г., или с 2.0%. В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.5% за община Раковски до 35.6% за община Брезово. В общо 13 общини този дял е по-голям от средния за областта.

Към 7 септември 2021 г. 99.2% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.5% са с двойно гражданство - българско и друго. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 901, или 0.1% от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Гърция, Италия, Германия, Полша и Франция. 

Гражданите на трети страни са 3 861, или 0.6%, като 24,9 % от тях са граждани на Руската федерация, като следват гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Армения. Лицата без гражданство са 61.