Поредни инвестиционни намерения в сферата на отпадъците се заведени пред РИОСВ-Пловдив с цел да се прецени дали дейностите с отпадъци ще са опасни за околната среда и за здравето на хората в района.

Единият проект е за изграждане на площадка за преработка на строителни отпадъци и земни маси в землище на с. Костиево, но по-близо реално до Оризаре в община Марица.

По-добрата новина е, че за разлика от зачестилата мода напоследък да се правят до жилищни къщи, сега дейността е предвидена в терен с площ 2694 кв.м., който е до ниви. Такова е и предназначение на територията „земеделска“.  Земята е собственост и на човека, който иска да осъществи инвестицията - Костадин Джевизов.

В депото се предвижда временно съхранение, предварително третиране, рециклиране на строителни отпадъци, инертни материали и съхранение на земни маси.

Строителните отпадъци ще се доставят със специализирана техника и ще бъдат основно от разрушаване на сгради — материали от бетонови конструкции, тухли, керамика и др. с неопасен характер.

Третирането на строителните отпадъци ще се извършва чрез мобилна трошачна машина (мобилно-дизелов агрегат). Предвидени са редица дейности - Инвестиционното предложение предвижда обслужващи, производствени и складови дейности във връзка с преработката, сред които раздробяване, натрошаване, отсраняване на метали, пресяване, рециклиране, складиране и транспортиране.

Припомняме, че подобно инвестиционно намерение има и за село Кадиево, където 40-годишният италианец Алберто Анселметто иска да изгради огромно депо за съхранение и рециклиране на строителни отпадъци в землището на селото, но в непосредствена близост до къщи и обработваема земя. Хората от селото скочиха срещу предложението и инициативен комитет се бори срещу проекта.

Жители на Кадиево скочиха срещу депо за строителни отпадъци на 800 метра от домовете имИталианец планира да изгради площадката в непосредствана близост до земите им

В случая на Костиево пък ще процедурата също няма да е лесна, тъй като трябва да се започне от смяна на статута на земята. Предстои да стане ясна позицията на РИОСВ – Пловдив.

Междувременно фирмата за събиране и третиране на отпадъци „АЙРЪН – СР“ ЕООД иска добавяне на нова площадка намираща се в района на ЖП гара Стамболийски, където да се изгради нова площадка за третиране на отпадъци.

Дейностите, които се предвижда да се извършват са: съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от метални опаковки, хартия, пластмаса, както и неопасни отпадъци.

И по двете предложения се чака становище дали ще подлежат на оценка на въздействие върху околната среда.  

Проверяват проекта на италиански бизнесмен за преработка на отпадъци край ПловдивРИОСВ-Пловдив ще оцени какво може да бъде негативното му въздействие.