Независим оценител е определил началната тръжна цена на държавния имот в пловдивското село Брестовица, който е пуснат за продажба. Това стана ясно от отговор на Агенция за публичните предприятия и контрол до TrafficNews. 

Припомняме, че поредният търг за приватизация е обявена за имот, разположен до стадиона в село Брестовица. Става дума за терен от 1000 кв.м. с две сгради - едноетажна със застроена площ от 118 кв.м. и двуетажна със застроена площ от 101 кв.м. построени върху него. Това прави приблизително 300 кв.м. РЗП сграден фонд. 

Цената, от която ще започне наддаването за имота, е 102 000 лева без ДДС или на цена от около 62 600 евро с ДДС. Проверка на TrafficNews показа, че това е доста под пазарната цена на имотите в Брестовица. 

Отново: Обявиха търг за държавен имот в Пловдивско, цената - много под пазарнатаКъща от над 300 кв.м. и терен от 1 дка в Брестовица се търгува за 62 хил. евро с ДДС

"Във всички случаи на приватизация АППК извършва приватизационна оценки. Приватизационните оценки се извършват от независими оценители съгласно Закона за независимите оценители, които се избират в резултат на конкурсна процедура по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия.

Приватизационните оценки се изготвят в съответствие с Българските стандарти за бизнесоценяване и при спазване на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки.

Определянето на начална тръжна цена при приватизацията на недвижим имот - частна държавна собственост се извършва на база на изготвена от независим оценител приватизационна оценка при спазване на описаната по-горе процедура", обясниха от АППК. 

Те допълниха, че такъв подход е приложен и при определянето на началната тръжна цена на имота в Брестовица, който се води бивша лечебница.