Смолянска строителна фирма ще чисти и укрепва част коритото на река Марица в област Пловдив, научи TrafficNews. Дружеството „ВЕНИГАЗ“ ЕООД е подало инвестиционното си предложение за разчистване на наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете край селата Поповица, Чалъкови и Белозем.

След извършени оглед от Междуведомствена комисия, която се сформира след големите наводнения през септември миналата година, е било констатирано, че в речното корито има отложени „значително количество наносни отложения“, образували шест полуострова и девет острова, които са се самозалесили. Заради стеснените участъци водата тече по коритото и руши и двата бряга.

От областна управа поясниха пред медията ни, че процедурата ще се извърши чрез директно възлагане на поръчката. Тя се осъществява по сключени договори в края на миналата година – 21 ноември 2022г., които са станали по искане на МОСВ за разчистване на критичните точки. Договорите са сключени основание чл. 140, ал. 6 от Закона за водите, посочват от Областна управа.

Над 10 години на областните администрации не се отпускат средства за поддържане на хидравличната проводимост на реките извън урбанизираните територии. Тъй като няма преведени средства в бюджета на Областна администрация-Пловдив, не може да бъде приложен Закона за обществените поръчки/ЗОП/. Тъй като ЗОП е неприложим в случая, няма как да бъде остойностено почистването на речното корито и укрепването на бреговете. Това, което е вписано в договорите на Областна администрация Пловдив с всички изпълнители, е с почистването на наносни отложения задължително да се извършва и укрепване на ерозиралите брегове, което е от висока важност в посочените участъци. През последните дни именно те са под постоянно наблюдение, тъй като при проливни дъждове има опасност от преливане“, заявяват от институцията.

Припомняме обаче, че по време на последната подобна процедура по разчистване на коритата на Марица в региона на Пловдив, бе предизвикано обществено недоволство. Местни жители изразиха притеснение, че „сиренето винаги е с пари“ и фирмите-изпълнители изземват големи количества пясък за лична употреба.

От областна управа заявиха, че във връзка с притесненията на хората са проведени срещи с представители на жителите и ръководството на Община Садово. Те са били запознати с доклада на Басейнова дирекция и със заключенията на Междуведомствената комисия.

„Те също изразиха притеснения за опасността от наводнения, но искат гаранции, че няма да има подкопаване на коритото. Присъстващите бяха уверени, че дейностите са строго регламентирани – вид, обхват и контрол. Предложихме освен инвеститорския контрол, контрол от Басейнова дирекция и Община Садово, да има и граждански контрол от определени от жителите лица. Поехме ангажимент за незабавно спиране на работата при информация за нерегламентирана дейност. Като областен управител съм отговорен за защита живота и здравето на хората. Смятам, че спазвайки закона, съм намерил оптимално решение, гарантирал съм висок контрол през договорите и съм ангажирал всички отговорни институции“, посочва областният управител в оставка Ангел Стоев.

Къде има опасност от наводнение в региона на Пловдив? ВИДЕО

Как ще се извърши процедурата:

Общата дължина, за участъка, който ще се почисти и укрепи, е малко над 3 км., а обемът на излишните наносни отложения възлиза на около 600 000 м3. От инвестиционното предложение на фирмата става ясно, че изземването на наносите ще става след премахване на самозалесилата се растителност. След това годната дървесина ще се предава на кметовете на Общините Садово и Раковски за социални нужди.

Предвиждат се седем укрепвания с обща дължина 910 м. – четири от десния бряг и три от левия. За укрепване на левия речен бряг се предлага да се насипят с наносни отложения от реката, като се подкрепят с едроломен камък и засаждане на върби. За десния бряг фирмата предлага укрепването да стане само с насипване на камъни.

Въпросният участък на Марица попада в границите на две защитени зони по Натура 2000, като е ред на Регионална инспекция по околната среда и водите да обяви необходимостта от извършване на процедура по ОВОС.

Според официалния сайт на фирмата „ВЕНИГАЗ“ ЕООД е специализирана в областта на строителство, транспортните и изкопни услуги и полагане на настилки. Сред основните ѝ дейности попадат масови изкопи, изграждане и ремонт на водопроводни и канализационни системи, пътища и сгради, дренажни системи. Едноличен собственик на фирмата е Венцислав Гиритлиев, на чието има са регистрирани други шест дружества. Повечето свързани с търговска, строителна или добивна дейност.