Втори плаващ обект ще бъде премахнат от язовир "Въча". Собственикът разполага с 6-месечен срок да го отстрани, след като министърът на околната среда и водите е отказал да удължи срока на разрешителното му. Става дума за плаващата база "Бад Къмпани", намираща се в границите на община Кричим. Съоръжението е с площ половин декар и е една от 20-те плаващи къщи във водите на язовира и е собственост на едноличния търговец Илия Андреев.

С решението на МОСВ Андреев ще трябва сам да премахне плаващия обект в срок от 6 месеца. Собственикът обаче е атакувал решението в Пловдивския административен съд. Пред магистратите той заявил, че са допуснати съществени нарушения при издаването на решението. Според него в нея не е дадена обосновка с какво точно плаващото съоръжение допринася за нарушаване на обществените интереси и до каква степен се създава опасност от влошаването на водите и техните качества.

От министерството заявили, че действията им са във връзка с едни от ключовите мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район /ПУРБ в ИБР/ 2016-2021. Там е разписано, че трябва да се работи върху опазването на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Това от своя страна налага прекратяване, след изтичане на срока на действие, на съществуващите разрешителни за ползване на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване за обекти и дейности, които са несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване. Така всички, които до момента са имали разрешение за плаващи къщи и други съоръжения, ще трябва да ги премахнати.

По делото била назначена и експертиза, която трябвало да установи дали ползването на плаващите бази би могло да окаже влияние върху качеството на водата. Вещото лице заключило, че на теория това е възможно. При наличие на определени фактори те биха могли да повлияят на някои по физико-химични, микробиологични, евентуално радиологични показатели.

"По предоставени протоколи от изпитване на взети проби от водата се вижда , че преди активния туристически сезон за ползването на плаващите бази има значително завишение от нормата по някои показатели", е записано в заключението. Би могло обаче да се предположи, че влиянието за някои промени идват от други източници, заявил още експертът. Това обаче следвало да се установи чрез реален и задълбочен анализ на качеството на водата. В случая нямало достатъчно данни за такъв.

В крайна сметка, магистратите отхвърлили жалбата на Андреев. В мотивите си съдебният състав изтъкна, че се касае за потенциална опасност от замърсяване на водите, които са предвидени за питейно-битово водоснабдяване. Продължаването на срока на действие на разрешителното на жалбоподателя би било в нарушение не само на нормативните разпоредби и плановите предвиждания, но ще накърни и обществените интереси, е записано в мотивите.

Припомняме, че това не е първата съдебна битка, свързана с плаващите обекти в язовира. Преди няколко месеца стана ясно, че ще бъде премахнато и имението на пловдивския бизнесмен Стоян Киров в язовир „Въча“ трябва да бъде премахнато. След стартирането на мегапроекта за водно снабдяване с кристално чиста планинска вода на Пловдив и още шест общини от Екоминистерството са започнали действия, с които се цели да се ограничи замърсяването на водата в язовира.

Киров също атакува решението в съда, но магистратите го потвърдиха. И двамата собсвеници ще трябва не само да разрушат обектите си, но и да поемат съдебните разходи. 

Решението подлежи на обжалване.

Плаващата къща на пловдивски бизнесмен трябва да бъде премахнатаКиров се опита да спаси имота си в съда, магистратите отказаха