Плаващото имение на пловдивския бизнесмен Стоян Киров в язовир „Въча“ трябва да бъде премахнато. Решението е на министъра на околната среда и водите и реално представлява отказ за удължаване на срока на действието на разрешителното.

Къщата на дружеството на Киров „Барбелику“ е една от над 20 подобни плаващи имения във водите на язовир Въча. След стартирането на мегапроекта за водно снабдяване с кристално чиста планинска вода на Пловдив и още шест общини обаче от Екоминистерството са започнали действия, с които се цели да се ограничи замърсяването на водата в язовира.

С решението на министъра на МОСВ Киров е заставен да премахне плаващата си вила в срок от 6 месеца. Бизнесменът обаче не е съгласен и оспорва решението пред съда.

Административният съд в Пловдив обаче е категоричен – решението трябва да бъде изпълнено, а плаващата къща премахната. Причината – едни от ключовите мерки в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район /ПУРБ в ИБР/ 2016-2021. Там е разписано, че трябва да се работи върху опазването на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Това от своя страна налага прекратяване, след изтичане на срока на действие, на съществуващите разрешителни за ползване на язовири, предназначени за питейно водоснабдяване за обекти и дейности, които са несъвместими с ползването им за питейно водоснабдяване. Така всички, които до момента са имали разрешение за плаващи къщи и други съоръжения, ще трябва да ги премахнати.

Адвокатът на Киров обаче с право е посочил, че  ВАС е отменил приетия ПУБР в ИБР и то точно в тази му част. В момента обаче продължава да тече обжалване пред петчленен състав на ВАС и към настоящия момент няма влязло в сила съдебно решение.

Междувременно в мотивите е изтъкнато, че къщите са потенциален източник на замърсяване, тъй като вилите са за семейно ползване за отдих и воден спорт, с достъп на хора и генериране на отпадъци и отпадни води. Някои пък се отдават под наем като къщи за гости.

Така Административният съд в Пловдив отхвърля жалбата на Киров, но бизнесменът ще има право да обжалва решението пред ВАС.

Ако петчленния състав приеме, че ПУБР в ИБР е законосъобразен, всички собственици на водни имоти там ще трябва да се разделят с тях.

Киров държи супермаркет в Пловдив, развива още няколко паралелни бизнеса, свързани с търговия и автомобили.