Председателят на Управителния съвет на „МИГ Перущица-Родопи” - г-жа Румяна Самоковарева и г-жа Мария Витанова-Вълканова, Кмет на община Перущица подписаха анекс към договор № BG06RDNP001-19.234-0004-C1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).Подписването на настоящия анекс се случва след одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на всички процедури по Закон за обществени поръчки за избор на изпълнител за строителните дейности, с което се дава старт на реалното изпълнение на проекта.

Проектното предложение на община Перущица предвижда реконструкция на площадно пространство и доставка на 2 броя спирки за нуждите на градски транспорт, които се намират пред автогарата и участъка от бул. „Иван Вазов“ до входа на централната градина. Предвижда се направа на нови бордюри и тротоари, изграждане на остров за чакащите пътници върху площадното пространство, фрезоване на съществуващата настилка и преасфалтиране и нанасяне на улична маркировка на обща стойност 61 304,54 лв. без ДДС, които 100 % са безвъзмездна финансова помощ.