Гражданите на шест български града смятат за най-опасни пластмасовите отпадъци, сочи изследване на Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив. По-малко ги тревожат тези от стъкло и строителни материали. Проучване изследва доколко гражданите са склонни да участват активно в опазването на чистотата в града си, да рециклират отпадъците си и да променят поведението си.

Изследването е изготвено през 2020 година в 6 български града - Пловдив, Асеновград, Шумен, Силистра, Варна и Добрич и е с обем 1000 лица.

Налице са значими различия между отделните градове в оценката за опасността от химикалите, изхвърлените електронни изделия и строителните отпадъци. Сравнителното изследване регистрира високи нива на тревожност на гражданите на шестте града от замърсяването с пластмасови отпадъци – както за околната среда, така и за здравето.

 За най-опасни се считат пластмасовите отпадъци (73,6%), а за сравнително безопасни – стъклото (11,4%), електроните отпадъци (21,5%) и строителните (25,6%).

 

Над 80% от анкетираните споделят за  високо ниво на тревожност специално от замърсяването на околната среда с пластмасови отпадъци, а също и за опасностите, които те създават за здравето – над 85%.

Заедно с това са налице значими различия относно предложението за въвеждане на допълнителна такса при използване на пластмасови отпадъци.

 

Вярват ли гражданите, че всичко зависи от тях или не?

Гражданите като цяло са убедени във важността на своите лични усилия за опазване на околната среда - едва трима на сто граждани заявят, че техните лични усилия нямат никакво значение за подобряване на околната среда, а само един на всеки шест се съмнява в това, сочат резултатите. За град Пловдив е налице увеличение на дяла, че тяхното отношение е важно, с почти 7% спрямо данните за 2019 г.

  Получените резултати са особено важни на фона пандемията с коронавируса, засегнала страната и света, като сравнението с данните за Пловдив от „спокойната“ 2019 година показва, че нагласите на пловдивчани тук не са се променили. Въпреки, че през 2020-та темата за здравето надделя и гражданите спряха да се интересуват почти от всичко друго, в града под тепетата, сравнението с данните от предходната година показва запазване и дори увеличаване на положителните нагласи по отношение на информираността и тревогата за опазването на околната среда, включително за опасността от различните видове отпадъци.      

Отговорите на въпросите за еколого-съобразното поведение сред антуража на анкетираните от 6-те града показват, че относителният дял на тези, които редовно, често или понякога замърсяват околната среда е 79,5% за цигарите, 62,4% за опаковките, 47,8% за бутилки и кутии, 43,3% за хранителните отпадъци и 44,6% за другите битови отпадъци! Като добавим групата на тези, които правят това рядко, делът на замърсяващите надхвърля 90% при цигарите, 80% при опаковките и 70% при останалите три групи отпадъци.

Проучването е част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен.