Бесапарските възвишения и "Попинци" ще бъдат обявени за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това съобщиха от РИОСВ - Пловдив. Частично двете защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000» са разположени на територията на населени места от Пловдивска област.

Двете защитени зони се обявяват с цел опазване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на ценни типове природни местообитания и на видовете и техните популации, разпространени в тях. В тях са предвидени редица забрани и ограничения, както и мерки за постигане целите на опазване.

ЗЗ „Бесапарски възвишения“ попада в землищата на на Кричим и селата Куртово Конаре, Ново село и Триводици, а ЗЗ „Попинци“ – в землищата на селата Красново, Мало Крушево, Кръстевич и Драгомир.

Бесапарските възвишения са естествен хабитат на поне 15 вида птици, застрашени в световен мащаб. В зоната могат да се наблюдават царски орел и ловен сокол. 

На 30 мин от Пловдив: Панорамна разходка из Бесапарските ридове и първенецът Еленски връхИдеален вариант за лек преход край Пазарджик, придружен с много гледки

Проектите на заповеди са публикувани на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, а освен това са на разположение в административната сграда на екоинспекцията. 

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектите и в едномесечен срок да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. С цел популяризирането им сред населението, РИОСВ-Пловдив вече е изпратила до кметовете на засегнатите общини изготвените проекти и карти, показващи местоположението на защитените зони спрямо имотните граници.