ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г. 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
 • Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ Перущица-Родопи;
 • Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Перущица-Родопи;
 • Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на МИГ Перущица-Родопи;
 • Подобряване достъпа до качествени услуги;

Подмярка 6.4. има принос за постигането на Приоритет I, II и III от СВОМР 

 1. Допустими кандидати

- Земеделски стопани ЕТ или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

 1. Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

-           Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

-           Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

-           Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.);

-           Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

-           Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“,„б“ и „г“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. „в” не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а”, „б” и  „г”.

Разходите за консултации, включени в разходите по т. “в“ и състоящи се в разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи. 

 1. Период за прием: 

Втори прием

Начален срок: 23.11.2020 г.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице. 

7.Бюджет на приема:

Размер на БФП по втори прием – 19 272,66 лв. 

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е 195 580 лева. 

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 977,90 лева.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 19 272,66 лева. 

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Интензитет на подпомагане за проекти, които не са насочени към развитие на туризъм е до 75% от общите допустими разходи. 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;

 

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

 

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии:

Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната тежест

 1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм при които над 75 % от допустимите разходи по проекта са за основни туристически услуги

30

Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм при които над 50 % от допустимите разходи по проекта са за основни туристически услуги:

20

Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън посочените:

5

Максимален брой точки по критерий 1:

30

 1. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:

До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 1 ново работно място следва да бъде запазено за период от две години след подаване на заявка за плащане:

5

От 3 до 5 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 2 нови работни места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка за плащане:

15

Максимален брой точки по критерий 2:

15

 1. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:

Кандидатът има една или повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства

15

Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства:

5

Максимален брой точки по критерий 3:

15

 1. Проектът е на кандидат, земеделски производител, кандидатстващи за помощ за неземеделски дейности

10

 1. Проектът е подаден от кандидат, които не е получавал финансова помощ от ЕЗФРСР за проекти за неземеделски дейности през последните 3 години преди датата на кандидатстване

10

 1. Проектът е на кандидат:

физическо лице , ЕТ или ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост

на жена на възраст между 18 и 40 г. включително.

 

5

Максимален брой точки по критерий 6:

5

 1. Проектът, внедрява иновации, съгласно определението в ПРСР

5

 1. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

Максимален брои точки

100

 

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

За контакти:

 1. Даниела Салкина – изпълнителен директор на МИГ Перущица-Родопи, тел.: 0885202428
 2. Стефка Кръстева- експерт прилагане на СВОМР на МИГ Перущица-Родопи, тел. 0877538893

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи“: https://mig-p-r.org, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg

 1. Начина за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.