Въздухът в Пловдив е един от най-замърсените в страната. Той продължава да е под негативното влияние на фактори като промишленост, транспортни потоци и отопление с твърди горива. В последните години политиката на местната власт се концентрира в това да намали вредното въздействие. Въпреки това не се размина и с редица глоби заради неизпълнение на наредбите за качество на въздуха.

От отчет за изпълнение на мерките за 2023г. на Общината става ясно, че през изминалата календарна година се е наблюдавала тенденция по трайно подобряването на качеството на въздуха. 

За трите последователни предходни години от 2020 до 2023г средногодишната концентрация на замърсители намаляване. Измервателната станция „Каменица“ този период са в норма. За сравнение последната средногодишна стойност над нормативно определената от 40 µg/m3 е през 2017 г.. Автоматичната станция „Тракия“ също се наблюдаваната тенденция на задържане на концентрациите на наблюдаваните средно годишни стойности, като за последните две предходни години те са в нормативните граници. Последната година с надхвърлена средногодишна концентрация над определената норма от 40 µg/m3 е през 2020 г.

По отношение на средноденонощната норма за този показател, наблюдаваната тенденция за трите години, показва намаляване на превишенията. Въпреки това обаче нормата от позволените 35 дни за една календарна година е превишавана в двата пункта за мониторинг на територията на общината, сочи докладът.

Уточняваме, че замърсителите в атмосферният въздух се формират от различни източници с естествен характер с човешката активност, но и са в пряка зависимост от метеорологичните условия. Формират се в резултат на горивни процеси, автомобилния трафик, индустриални дейности, състоянието на пътната инфраструктура, строителна дейност и други.

В „Каменица" не са регистрирани превишения на нормативните нива в годишен мащаб на фини прахови частици. Наблюдаваните средногодишните концентрации също са в норма – 40 µg/m3.

Очаквано – най-висока концентрация е замерена през отоплителния сезон, когато и градският трафик е по-интензивен. Обобщено оценката, която се налага за периода за изминалите пет години в измервателната станция в „Каменица", показва, че зимните месеци са със стойности над средногодишната норма. Като цяло обаче се наблюдава тенденция на трайно подобряване на качеството на атмосферния въздух, в т.ч и през зимните месеци.

През 2023 г. отново е силно изразена разликата между топлото и студеното полугодие, показват данните от доклада на Община Пловдив. За календарната 2023 г. ясно се очертава, че мръсен въздух дишаме през октомври и декември - малко над определения норматив. От месец януари до месеци септември и ноември, стойностите се движат под границите на средногодишната норма.

За онагледяване на прогреса през изминалите години Общината дава данни от декември 2011 година, когато в пункта в „Каменица“ са замерени стойности от 129,34 µg/m3. Минимално за периода е регистрирано през месец май за 2023 – 18,8 µg/m3, при данни от юни 2020 г. - 19,5 µg/m3, следвана от месец май 2019 г. – 20,4 µg/m3 и май на 2016 г. - 21,3 µg/m3.

Най-голям брой превишения на средната норма за ден за разглеждания петгодишен период са отчетени в „Каменица“ през 2019 г. – 69. Най-малък брой превишения са 34 бр., отчетени през изминалата отчетна 2023 г., което отново сочи за тенденциозни изменения към по-качествен въздух в града.

Не толкова позитивни са стойностите, които отчита автоматичната измервателна станция, инсталирана в „Тракия“ и даващ представа за замърсяването непосредствено на пътното платно. Независимо от това тя затвърждава изводите за подобрение.

За периода на анализираните години от 2019 до 2023 г., с изключение на 2019 г., средногодишният коефициент е под нормативно определената пределна стойност. През 2019 г., регистрираната стойност на СГК е в размер 44,7 µg/m3, при норма 40 µg/m3 , през 2020 г. -37,4 µg/m3, 2021 г. - 38,9 µg/m3, 2022 г. - 38,7 µg/m3, а през 2023г. - 33,02 µg/m3.

През петте години има регистрирани превишения на средноденонощна концентрация на замърсители, като за 2019 г. регистрираните превишения са 89 на брой., за 2020г. - 84. За 2023 през 47 дни въздухът е бил некачествен. В тази връзка може да се направи заключението, че по отношение на броя превишения на средно денонощната норма са наблюдава трайна тенденция на намаляване на регистрираните стойности. Освен това постига се и целевата средно годишна норма от 40µg/m3.

Проследихме и данните, които касаят концентрацията на азотен диоксид в пловдивския въздух. Трайната тенденция към подобряване в Пловдив се отчита и по отношение на този показател. За 2023г. регистрираните стойности са в порядъка на 2,15 µg/m3, което е и най-ниската регистрирана в АИС „Каменица" от 2011г. до момента, при норма – 40 µg/m3.

За 2019 г. има регистрирани 4 пъти, в които е била превишена средно часовата норма. За 2021 г., 2022 г. и отчетната 2023 г. няма регистрирани превишения на средно часовата норма.

За изминалите три календарни години в пункта в Тракия не са отчетени превишавания спрямо нормативно позволеното – 18. На този фон се регистрира средногодишна норма малко над допустимата.

До момента на изготвяне на анализа година Община Пловдив не е уведомявана от компетентния орган за превишения на установения алармен праг по показател азотен диоксид в атмосферния въздух. Ето какви са заключителните данни, обхващащи петгодишния период. 

На фона на тези данни Община Пловдив приключва изпълнение на проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферен въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление. Същият бе реализиран с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с 13 862 232 лева..