МИГ – Община Марица напомня на всички потенциални кандидати, че наближава крайният срок, в който могат да представят проектни предложения по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;
  • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
  • Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;
  • Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ - Община Марица.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.11.2019 г., 17:00ч.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.03.2020 г., 17:00ч.

Важно! Вторият прием ще се реализира, в случай, че има остатъчни средства след приключване на първия прием! Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата.    

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/