Римски легионери ще се сражават яростно на стените на крепостта "Баба Вида" във Видин днес. За седма поредна година жителите и гостите на крайдунавския град ще станат свидетели на фестивала "БъдинЪ".

Сред­но­ве­ков­на­та ис­то­рия на Бъл­га­рия ожи­вя­ва в един­стве­на­та из­ця­ло за­па­зе­на кре­пост от оно­ва вре­ме у нас. Днес и утре ми­на­ло и нас­то­я­ще ще се срещ­нат в кас­те­ла. Фес­ти­ва­лът връ­ща вре­ме­то на­зад в го­ди­ни­те, ко­га­то ро­ля­та на бдин­ски­те вла­де­те­ли е ог­ром­на, а Ви­дин ста­ва цен­тър на цар­ство. Сед­мо­то из­да­ние ще впе­чат­ли по­се­ти­те­ли­те с де­мон­стра­ция на за­на­я­ти, ха­рак­тер­ни за пе­ри­о­да, с во­ен­на­та еки­пи­ров­ка и так­ти­ка, из­пол­зва­ни по вре­ме на чес­ти­те бит­ки то­га­ва.

Ве­чер­ни­ят спек­та­къл през пър­вия ден от фес­ти­ва­ла ще на­си­ти ат­мос­фе­ра­та с тан­ци,  ду­е­ли, ще прех­вър­чат ог­не­ни ис­кри. Та­ка ми­на­ло­то, пре­чу­пе­но през пог­ле­да на гру­па­та за ис­то­ри­чес­ки въз­ста­нов­ки "Пър­ви ита­лий­ски ле­ги­он" от Сви­щов ще по­ка­же зна­чи­мос­тта на ис­то­ри­чес­ки­те съ­би­тия.

Ав­тен­тич­нос­тта на мяс­то­то до­пъл­ни­тел­но за­сил­ва връз­ка­та ми­на­ло-нас­то­я­ще и пре­диз­вик­ва ин­те­рес към ис­то­ри­я­та. Ви­но­то е не­раз­дел­на част от би­та на бъл­га­ри­те през всич­ки епо­хи от раз­ви­ти­е­то на дър­жа­ва­та ни, то при­със­тва в най-важ­ни­те ри­ту­а­ли, съ­път­ства­щи жи­во­та на чо­ве­ка. З

а­то­ва за доб­ро­то нас­тро­е­ние на по­чи­та­те­ли­те на сред­но­ве­ков­на­та ис­то­рия се ор­га­ни­зи­ра де­гус­та­ция на ду­нав­ски ви­на, пред­ло­же­ни от Вин­пром Сви­щов и из­ба "Ви­дин­ска гъм­за". Дет­ска­та пуб­ли­ка ще има въз­мож­ност да учас­тва в спе­ци­ал­но под­гот­ве­ни иг­ри, ко­и­то ще за­бав­ля­ват, но и ще по­ка­жат не­о­бят­ния ла­би­ринт на ис­то­ри­чес­ко­то поз­на­ние.

Пъс­тра­та па­лит­ра от раз­лич­ни еле­мен­ти, вклю­че­ни във фес­ти­ва­ла, ще обо­га­ти пред­ста­ва­та за от­ми­на­ли съ­би­тия, но и за за­пом­ня­що се пре­жи­вя­ва­не сред не­пов­то­ри­ма­та об­ста­нов­ка в за­мъ­ка "Ба­ба Ви­да". Вхо­дът за всич­ки про­я­ви по вре­ме на сред­но­ве­ков­ния фес­ти­вал "Бъ­ди­нЪ" е сво­бо­ден.