Днес Здравко Димитров обяви, че конкурс за директор на „Старинен Пловдив” все пак ще има. Дали това е тупкане на топката, или сериозно намерение – тепърва предстои да разберем. Припомняме, че темата за назначението на журналиста Богомил Грозев за директор на Общинския институт предизвика остра полемика. Нееднократно кметът бе атакуван и призоваван да спази закона, но нищо не последва. 

Нещо повече – преди време, в отговор на общински съветник, Димитров обяви, че има процедура. Дали тя е задвижена, не стана ясно. 

А процедурата е ясна – Община Пловдив изготвя обявлението за конкурса, след което условията в него се съгласуват с Министерство на културата. 

След напрежението: Кметът обявява конкурс за директор на „Старинен Пловдив”Богомил Грозев ще продължи да изпълнява длъжността до приключване на конкурса

Какво казва законът? 

Чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата посочва, че правоотношенията на директорите на общинските културни институти с кмета на общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата. 

Законодателството не предвижда някакви специални изисквания за образователен ценз за кандидатите за ръководители на общински институти. В Закона за културното наследство има точка, че има изисквания кандидат-шефовете на общински музеи трябва да имат 3 години стаж по специалността. 

Каква е практиката? 

Независимо, че законът не поставя рамки за ценз, няма конкурс, минал за съгласуване през Министерство на културата или проведен от ведомството, в който да няма изискване образованието да е в съответното направление. 

Едва ли някой от МК ще парафира условия без изискване за висше образование и то свързано със „Старинен Пловдив”. Подобен акт би взривил системата, защото отпадне ли критерият за компетентност на кандидата и натрупан опит, всеки може да претендира да стане я шеф на театър, я на музей, опера, културен център. 

Какъв е опитът? 

От създаването на Общинския институт „Старинен Пловдив”  с решение на Общинския съвет на 2 юли 2004 г. начело бяха няколко директори. Само един от тях спечели конкурс и това беше Весела Илиева. След нея поста заемаха Теодора Стойкова, Амелия Гешева, Минко Кафтански и Йордан Илиев и всички бяха „изпълняващи длъжността”.

Все пак има един опит да бъде проведен конкурс за мястото на директор и той бе преди три години. Изискванията по провеждането му бяха съгласувани тогава от Министерството на културата. 

В помощ на Общината ги припомняме: 

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;

Професионално направление - история и археология, социология, антропология и науки за култура;

Професионален опит -  най-малко 3 години в областта на съответното професионално направление;

Владеене на английски, немски или френски език.

Като предимство да се счита - наличието на опит в разработването и реализацията на програми и проекти, владеенето на втори западен език, компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса -  Защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4/четири/ години и събеседване;

Концепцията трябва да предлага - анализ и оценка на състоянието на Общински институт „Старинен Пловдив“; тенденции и възможности за развитие на Общински институт „Старинен Пловдив“ като културен институт; развитие и управление на Общински институт „Старинен Пловдив“ в унисон с тенденциите за опазване на културното наследство; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“, пътищата за постигането им; етапи на реализацията на концепцията.