В началото на седмицата със заповед на директора на областната дирекция на МВР ст. комисар Йордан Рогачев  служители на „Икономическа полиция“ започнаха проверки  на  таксиметровите компании в Пловдив и региона. Съвместните действия се осъществяват с представители на Териториална дирекция  на Национална агенция по приходите и  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Очаква се в обхвата на специализираните инспекции да влязат повече от 250 юридически лица, регистрирани в сферата на таксиметровите услуги.

Това е втората подобна проверка за годината и поредната във времето. През март също бе проведена мащабна операция от гореизброените институции. Полицията събра за проверка документите на десетки таксиметрови шофьори. Те заплашиха, че ще останат без работа, а Пловдив - без таксита! Това, разбира се, не се случи. Броят на такситата за последните десет месеца е константа,  компаниите предлагат достатъчно свободни коли, а тарифите не са се променяли. Паралелно разследване на TrafficNews.bg тогава установи, че петте фирми, които държат около 70% от такситата в града,  са собственост на лица с криминални досиета.  Окръжният прокурор Румен Попов  официално потвърди, че по данни на ДАИ 1000 от 1500 таксита в града се водят на скитници, затворници и хора, които дори не знаят, че имат бизнес. Разследването установи също, че въпросните превозвачи работят незаконно, ощетявайки държавата с невнесено ДДС, осигуровки и данък печалба. 

Десет месеца по-късно няколко фирми са изчезнали, а на тяхно място са се появили други. Тази рокада обаче по никакъв начин не променя резултата- браншът продължава да работи на тъмно. 

Какво показват данните?

 За периода 01.10.2019 година - 31.12.2019 година, на територията на Общината са регистрирани около 50 превозвачи, които осъществяват дейността си с близо 1350 леки таксиметрови автомобила. При този брой коли годишните приходи само дейността таксиметрови превози/без съпътствуващите тази услуга други дейности/, следва да са в рамките на 51 300 000 лева. Изчисленията са направени при база среден оборот 100 лв. на ден за 24 работни дни. Това означава, че  средният оборот на един автомобил годишно е 38 000 лева. Това ще рече, че всеки регистриран превозвач, който притежава повече от два таксиметрови автомобила и е упражнявал дейността - таксиметров превоз в рамките на 12 последователни календарни месеца трябва да е регистриран по ЗДДС, тъй като ще е достигнал минимални праг за задължителна регистрация по член 96 от ЗДДС.

От въпросните 1350 автомобила близо 1100 автомобила са включени в списъка на автомобилите, с които превозвачът осъществява таксиметровите превози. Според данните от публичния регистър на Община Пловдив за издадените разрешения за таксиметров превоз, община ПЛОВДИВ, в периода 01.10.2019 година- 31.12.2019 година /за таксиметрови автомобили с платен патентен данък за периода 01.10.2019 година – 31.12.2019 година/ това са превозвачите:

 • „МАКС 76”  -  210 коли
 • "ЛЕГИЯ ГРУП" – 91 коли
 • "РИН ТРАНС ГРУП" – 288 коли
 • "ЛЕГИЯ ТРАНС" – 159 коли
 • "ХОРОЗ ТАКСИ"  – 50 коли
 • „ТРАФИК СОТ" – 74 коли
 • „БОДИ АУТО ПАРТС“ - 18 коли
 • „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС“  – 26 коли
 • „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС 2“  – 21 коли
 • „ЛАТИВ“ ЕООД  -18 коли
 • „СТАЙГЪР 2“ - 26 коли
 • „СТАЙГЪР 3“ - 8 коли
 • „СТАЙГЪР 21“  - 30 коли
 • „ХАЧО ГРУП“   – 30 коли
 • „ПРОМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  – 18 коли
 • „ГАРДЕНИЯ“  – 21 коли
 • „МАЯ ТРАНС БГ“  – 10 коли
 • „АУТО ТРАНС 17“  – 17 коли

От посочените по-горе регистрирани превозвачи само „ТРАФИК СОТ", „ХАЧО ГРУП“  , „ГАРДЕНИЯ“ , "ХОРОЗ ТАКСИ"ЕООД   и „СТАЙГЪР 3“ , са регистрирани  по Закона за ДДС.

Проучванията и анализът сочат и друго –  с цел да не се достигне до приходи надвишаващи минималния праг за регистрация по ЗДДС, едни и същи физически лица, като еднолични собственици на капитала или като съдружници във въпросните търговски дружество, се регистрират като превозвачи чрез няколко свързани с тях търговски дружества.

Примери в тази насока са следните превозвачи: 

*„БОДИ АУТО ПАРТС“ - 18 коли

* „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС“ ЕООД  – 26 коли

* „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС 2“ – 21 коли,

които са собственост на „ЛЪКИ АКАУНТ“ ЕООД, с управител Иван Емилов Маринов.

Въпросните три фирми са свързани с превозвача „МАЯ ТРАНС БГ“  чийто едноличен собственик и управител Георги Цветков  е посочен в публичния регистър по чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" като тяхно Професионално Компетентно Лице/ПКЛ/.

Други  примери в тази насока са превозвачите:

* „СТАЙГЪР 2“ - 26 коли

* „СТАЙГЪР 3“ - 8 коли

* „СТАЙГЪР 21“ - 30 коли,

които са еднолична собственост на Георги Коев.

 и 

* „КАЧЕЛОВ 1“  – 3 коли

* „КАЧЕЛОВ 2“  – 5 коли

* „КАЧЕЛОВ 3“  – 3 коли

които са собственост на Георги Качелов, Михаил Качелов и Галина Качелова. 

 Също така 

* ЕТ „ГЕОРГИ БЪРЗАШКИ“  – 8 коли

* „ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ БЪРЗАШКИ“ – 8 коли

* „БЪРЗАШКИ ТРАНС“ - 6 коли,

които са собственост на Георги Бързашки. 

Ако следва да се правят изводи за свързаност между превозвачите на базата на вписаното като Професионално Компетентно Лице/ПКЛ/ на отделния превозвач физическо лице то свързани следва да са и следните превозвачи:

* "ЛЕГИЯ ГРУП"  – 91 коли, "ЛЕГИЯ ТРАНС" и „СОЛО 85“  чиито ПКЛ е  Красимира  Пальовска.

* „БОДИ АУТО ПАРТС“  - 18 коли, „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС“ – 26 коли, „ЛЪКИ СИТИ ТРАНС 2“ – 21 коли и „МАЯ ТРАНС БГ“, чийто ПКЛ е Георги Цветков. 

 "ХОРОЗ ТАКСИ" – 50 коли и „ЛАТИВ“ ЕООД  -18 коли, чийто ПКЛ е Атанас Хорозов.

Според юристи подобни действия макар и формално погледнато да не съставляват нарушения, биха могли да бъдат квалифицирани като действия, попадащи в хипотезите на Глава четвърта на ЗКПО, третираща „Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане“.

 Същото грубо показване на закона наблюдаваме и при друго важно задължение към фиска - осигуровките. 

По данни на  „АПИС Регистър+“ към 01.11.2019 година осигурените от посочените по-горе превозвачи лица са както следва:

„МАКС 76” -  210 коли - няма данни за осигурени лица

"ЛЕГИЯ ГРУП" –91 коли - няма данни за осигурени лица

"РИН ТРАНС ГРУП"- 288 коли   - няма данни за осигурени лица

"ЛЕГИЯ ТРАНС" – 159 коли - няма данни за осигурени лица

"ХОРОЗ ТАКСИ" – 50 коли - 28 осигурени лица

„ТРАФИК СОТ“ – 74 коли - 74 осигурени лица на 8 часа

„БОДИ АУТО ПАРТС“ - 18 коли - няма данни за осигурени лица

„ЛЪКИ СИТИ ТРАНС“  – 26 коли - няма данни за осигурени лица

„ЛЪКИ СИТИ ТРАНС 2“  – 21 коли - няма данни за осигурени лица

„ЛАТИВ“  -18 коли - няма данни за осигурени лица

„СТАЙГЪР 2“- 26 коли – няма данни за осигурени лица

„СТАЙГЪР 3“ - 8 коли - няма данни за осигурени лица

„СТАЙГЪР 21“ - 30 коли - няма данни за осигурени лица

„ХАЧО ГРУП“  – 30 коли - 12 осигурени лица

„ПРОМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“  – 18 коли - няма данни за осигурени лица

„ГАРДЕНИЯ“  – 21 коли – 8 осигурени лица

„МАЯ ТРАНС БГ“  – 10 коли – 4 осигурени лица

„АУТО ТРАНС 17“  – 17 коли – няма данни за осигурени лица

Какви са изводите?

Годишните приходи от само дейността таксиметрови превози/без съпътствуващите тази услуга други дейности/ извършвана посредством регистрираните 1350 леки таксиметрови автомобили на територията на Община Пловдив следва да са в рамките на 51 300 000 лева.

Ако приемем, че посочените по-горе превозвачи осъществяват дейността си с 1100 леки таксиметрови автомобили, то генерираните от тях приходи следва да са в границите около  41 800 000 лева. Предвид това, че всеки от превозвачите оперира с повече от 10 коли месечно се налага и извода, че всеки един от тях задължително трябва да е регистрирано лице по ЗДДС, което от своя страна ще рече, че годишно в Републиканския Бюджет следва да постъпват около 6 966 666 лева ДДС, който е включен в цената на таксиметровата услуга.

При този брой на регистрираните по Закона за ДДС превозвачи на територията на Община Пловдив едва ли въпросната сума постъпва в Републиканския Бюджет, дотолкова доколкото според последните обявените статистически данни – тези за 2015 година, внесения ДДС за цялата страна е в размера на 3 100 000 лева, макар и като брой на таксиметровите автомобили да не се различават с много.

Както посочихме и по-горе за приходите от таксиметровия превоз превозвачите са освободени от заплащането на корпоративен данък. С такъв обаче следва да се облагат всички съпътствуващи таксиметровия превоз дейности-приходи от наем на таксиметрови автомобили, приходи от диспечерски пунктове, оборудвани с радио-или телефонна връзка. Според информация от работещи в сектора  наемите на таксиметровите автомобили възлизат на около 180-200 седмично за наем на автомобил. В повечето случаи това е общото правило – водачите на  таксиметровите автомобили взимат под наем кола от превозвача, от чието име работят. За това, че работят с името на превозвача тези водачите заплащат допълнително от порядъка между 20 и 40 лева месечно. Ежедневно се заплащат и между 5 и 10 лева за ползуването на ефир -  диспечерски пунктове, оборудвани с радио- или телефонна връзка.

Сметките са прости – приходите от наеми, които генерират превозвачите при условие, че се приеме, че за около 800 от колите се заплаща наем/ изхождайки от броя на обявените водачи, които извършват дейността за своя сметка и липсата на данни за осигурени лица/ са в размер на 7 500 000 лева. От ползуването на ефир - диспечерски пунктове, оборудвани с радио- или телефонна връзка, годишно би следвало да се получават приходи от около 2 800 000 лева при база около 1350 коли, които са регистрирани като таксиметрови автомобили.

В заплащаните за тези съпътствуващи таксиметровия превоз услуги трябва да бъде начисляван и внасян както ДДС в размер на 20%, така и корпоративен данък, в размер на 10% от печалбата от тези дейности, но съдейки от официално обявените данни такъв явно не се заплаща от всички превозвачи.

Не на последно място реализираната от дружествата превозвачи печалба от дейността таксиметрови превози, която е освободена от заплащането на корпоративен данък, би следвало да стои на каса или по сметките на дружествата или пък да се разпределя под формата на дивидент, при които случай дружеството платец ще трябва да удържи и да внесе в Републиканския бюджет данък при източника на доходи в размер на 5%, каквото съдейки от обявените от превозвачите Годишни Финансови Отчети не се прави.

Не е за подминаване и въпроса как се наемат шофьори и кой заплаща техните трудови възнаграждения и задължителни осигуровки.

Според нормативните актове регулиращи таксиметровата дейност, ако шофьор работи от името на превозвач и за сметката на същия, то той би следвало да е в трудови правоотношения с последния. Броят на наетите лица от превозвачите лица, обаче е пълна мистерия, а данните от  „Апис Регистър +“ навяват извода, че много от таксиметровите шофьори нямат трудов договор.

За да се извършват таксиметровите превози с обявените в регистъра на Община Пловдив 1350 са необходими минимум 1350 работници. При средно изчислена база от 1000 лева брутен размер на трудовото възнаграждение, водачът на таксиметров автомобил, като физическо лице има удръжки от приблизително 200 лева, а работодателят трябва да внесе още приблизително 200 лева. Или общо осигуровките на това лице са 400 лева.

Това ще рече, че задължителните осигуровки дължими за водачите на тези 1350 таксиметрови автомобила за град Пловдив и дължимия върху трудовите им възнаграждения данък върху доходите ще възлизат на 7 400 000 лева.

Внасяните обаче в републиканския бюджет суми по тези задължителни публични задължения за данъци и осигуровки са далеч по-малко съдейки пак от последните обявените статистически данни – тези за 2015 година, внесените осигуровки за цялата страна от бранша са в размер на 6 200 000 лева.

Т.е сумарно таксиметровият сектор в Пловдив годишно трябва да генерира малко над 17 милиона лева постъпления в бюджета. Това обаче не се случва по гореописаните причини. Освен сериозна щета на бюджета, този начин на работа се отразява пагубно и на пазарните отношения в сектора. Икономическите субекти са поставени в неравностойно положение, а всеки опит за инвестиция в бранша е обречен. 

Възможно ли е една таксиметрова компания да работи на светло?

Според собственика на "Трафик СОТ" Александър Апостолов, който е единственият превозвач, чийто брой осигурени служители отговаря на броя на автомобилите, това е мазохизъм. "На светло се работи най- лесно. Но в тази ситуация, в която правилата на пазарната икономика тотално са нарушени, това е почти невъзможно. Правим го само ние и отчасти още няколко фирми, които са изключения. За съжаление е доста по-лесно в момента да се работи на тъмно. Нямаш офис, от ДАИ няма къде да дойдат, има някое подставено лице, което е или в затвора или в някоя махала" казва той.

За  месец ноември  в компанията са работили 55 коли с 55 шофьори, за които дружеството е внесло 16 000 лева данък общ доход. Фирмата е регистрирана по ДДС и за последните 6 месеца е внесла данък в размер на 140 000 лева. Точно преди година компанията направи инвестиция в 80 нови хибридни автомобила, осигурявайки едновременно услуга от ново поколение и минимално замърсяване на въздуха. Зелените таксита работят на същите тарифи като жълтите. 

При очевидната липса на контрол от страна на държавата, инвестицията в бизнес, в който правилата не се спазват, е равносилна на самоубийство. "Държавата единствено има правомощията, както да определя и налага правила, при които ще се развива пазарната икономика, така и да контролира поведението и действията на търговците за спазването именно на установените от нея правила. Ако тя не осъществя защита и сигурност на изрядните субекти и не осигурява еднакви за всички условия, няма как очаква увеличение на инвестициите, респективно - приходите. Надявам се резултатите от поредната проверка да покажат истинското състояние на бизнеса и да се върви към по-строг контрол, а защо не е и законодателни промени, които да осигурят една нормална работна среда" коментира Апостолов. 

 Интервю по темата очаквайте в TrafficNews следващата седмица!

Държавата на минус 250 милиона от такситата! Скрита камера вади схемите на светло - част IЧовек на TrafficNews влезе в играта, таксиметров бос му обясни номерата на сенчестия бизнес