На 19 юни 2019 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2019/2020 учебна година в общинските училища на Пловдив. В него взеха участие 294 деца, които кандидатстваха за обявените 818 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 253 деца, като 91,7 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 21.06.2019 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

За некласираните 41 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 2 юли 2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 24 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 30 юни 2019 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 27 юни 2019 г.

При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Според него след анализ на броя на записаните в училищата деца и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще могат да се информират за промяната от сайта на системата за прием priem.plovdiv.bg от актуалния брой свободни места за трето класиране.

Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.