Върховната административна прокуратура протестира пред Върховния административен съд по отношение на шест разпоредби от Правилника за издаване на българските лични документи.

Те се отнасят до реда при подаване на заявления чрез пълномощник, за издаване на български лични документи пред Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната, съобразно предоставената им компетентност по Закона за българските лични документи /ЗБЛД/.

Според ВАП е налице противоречие между оспорените разпоредби с такива от нормативни актове от други кодекси и закони.

Протестираните текстове от правилника въвеждат недопустимо ограничение за лицата, които подават заявление за издаване на български лични документи чрез пълномощник, защото в разрез с правилата в други норматични текстове, пълномощното, което се представя, трябва да е изрично и нотариално заверено.

Такова изискване няма нито в Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ по отношение подаването на заявление за издаване на лични документи чрез пълномощник, нито пък го допускат нормите на посочените по-горе кодекси и закони, урегулиращи и процесуалното представителство пред административните органи.

С искането си за отмяна на тези шест разпоредби от правилника, ВАП счита, че ще допринесе за намаляване на административната тежест върху гражданите.