През 2022 г. 72% от младите европейци на възраст 15-29 години са останали извън работната сила по време на формалното образование, показват данни на Евростат. Допълнителни 25% са били наети, докато 3% са били на разположение за работа и активно търсещи работа (безработни), докато са били в официално образование.

В различните страни от Европейския съюз динамиката на прехода на младите хора от образованието към пазара на труда варира значително. Това се дължи на различните национални образователни системи, наличието на обучение, характеристиките на пазара на труда и културните фактори.

Въпреки че 25% от младите европейци работят, докато учат, статистиката не разкрива съществени национални различия. Сравнявайки по националност, най-висок дял на заетите работно студенти се наблюдава в Холандия ( 73%), Дания ( 52%) и Германия ( 45%). За разлика от техния висок процент на заетост Унгария, Словакия и Румъния отчитат под 6%. България е след тях с процент на заетост на младите ученици и студенти от 7 на сто.

Най-високият дял на младите хора, които търсят работа активно, е отчетен в Швеция ( 13% ), Финландия ( 7%) и Холандия ( 6%). Обратно на тях Унгария, Чехия, Румъния, България, Полша и Литва са с по-малко от 1% млади хора.  Те обаче са с най-висок дял на студентите, които са извън работната сила.

Ако трябва да разграничаваме полово работещите и неработещите в първата група, която е между 15 и 19 години няма почти никаква видима разлика при тяхната заетост.

При следващите две групи се наблюдава, че нивата на участие на женския пол във формалното образование надвишават тези на мъжете, като най-значителното несъответствие е при възрастовата група от 20 до 24 години – цели 10%.

При жените също се отчита по-голяма вероятност да останат извън образованието и работната сила. Тези различия между половете продължават да съществуват във всички възрастови групи, като най-изразените  са регистрирани сред младите хора на възраст 25-29 години. В тази група 15% от жените и 7% от мъжете са били извън образованието и работната сила.