Правителството прие промени в Закона за съдебната власт, насочени към гарантиране независимостта на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, оправомощени да изпълняват в пълен обем функциите на прокурора, предвидени в НПК и ЗСВ, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящите промени предвиждат обособяване на европейските делегирани прокурори в самостоятелна организационна структура в прокуратурата, а административните функции на ръководител ще се осъществяват от оправомощен от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор.

За осигуряване на добри условия на труд и работна среда, с акт на Министерския съвет, ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет (ВСС) подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство, съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане му. Необходимите средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Степента на разпоредител с бюджет на ръководителя на структурата на европейските делегирани прокурори ще бъде определена от пленума на ВСС.

В законопроекта е предвидено допълнение (чл.30, ал.2 ЗСВ), с което се цели създаване на гаранции за ясна и прозрачна процедура за конкурентен подбор за определяне на кандидати от България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), които да отговорят на очакванията на Регламент (ЕС) 2018/1727. Съгласно изискването на Регламента, в националните бюра следва да се определят професионалисти с доказано високо ниво на дългогодишен практически опит в областта на наказателното правосъдие, от които да се избира националният член от България в Евроюст, неговият заместник и помощникът на националния член. Изборът ще става въз основа на подбор, проведен по правила, приети от пленума на ВСС.

Със заключителните разпоредби на закона е предвидена промяна в Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс, с които изрично се урежда правото на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства по дела от компетентност на Европейската прокуратура. Предвидени са промени и в Закона за защита на класифицираната информация, което ще позволи на европейските делегирани прокурори да прилагат изискванията за защита на класифицираната информация.